ACASER CALENDAR Version 3.0 GAMMA
ยินดีต้อนรับผู้มาเยือน นัดหมาย คุณ กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต
เมษายน 2561 4 April 2018
เดือนนี้

ปฏิทินของ คุณ กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
วันโกหกเดือนเมษายน 1
08:00-08:00 นัดหมายส่วนตัว
2
08:00-08:00 นัดหมายส่วนตัว
09:00-08:00 ประชุมหารือการจัด wokshop เพื่อขอรับทุน สกว. ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์
10:00-15:30 ประชุมหารือเตรียนความพร้อม program base แต่ละรายประเด็น ห้องประชุมวิศวทัศน์
10:00-10:30 หารือรองฯวิจัยเตรียมงานฯ
15:00-16:30 ร่วมหารือเรื่องภารกิจงาน "ประชาสัมพันธ์" ของคณะฯ (6 ท่าน)
3
09:00-11:30 ประชุมกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการเชิงรุก ณ ห้องประชุมดงยาง 3
13:30-16:30 ประชุมหน่วยวิจัยฯ ห้องประชุมหน่วยวิจัยฯ
4
Free
5
09:00-10:00 หารือเรื่องยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ด้านหารายได้ (3 ท่าน)
16:30-18:00 นัดหมายส่วนตัว
วันจักรี 6
Free
7
Free
8
Free
9
Free
10
11:00-12:00 ประชุม TOR ห้องต้นยาง 1
12:00-13:00 นัดหมายส่วนตัว
13:30-16:30 ประชุมคณะกรรมการวิจัย ห้องดงยาง 3
18:00-23:00 นัดหมายส่วนตัว
11
10:00-11:30 ประชุมหารือการจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
14:00-15:00 ประชุมกลุ่มงานฯ
12
08:00-08:00 วันหยุดชดเชย
วันสงกรานต์ 13
Free
วันสงกรานต์ 14
Free
วันสงกรานต์ 15
Free
16
Free
17
08:00-08:00 ติดตามการทำรายละเอียดโครงการของจ.สงขลา
09:30-10:30 ประชุมหารือเรื่องการแต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะกรรมการจัดจ้างของสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ณ ห้องคณบดี
18
10:00-11:30 ประชุมจัดทำข้อมูลงบประมาณรายรับ-รายจ่ายงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องทำงานรองคณบดีฯ
13:30-15:30 ประชุมกรรมการสอบทานและร่วม Work shop ข้อแกเไขการสอบทาน ณ ห้องประชุมดงยาง 1
14:00-16:00 สำรวจพื้นที่ศักยภาพของคณะ ห้องต้นยาง 1
19
10:00-10:30 ร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดงานด้านวิศวกรรมประจำปีการศึกษา 2560
11:00-12:00 หารือเรื่องกรรมการประชาสัมพันธ์
20
17:00-19:00 นัดหมายส่วนตัว
21
Free
วันคุ้มครองโลก 22
Free
23
09:00-11:00 ประชุมหารือการจัด wokshop เพื่อขอรับทุน สกว. ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์
13:30-16:30 ประชุมหารือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
24
10:00-12:00 ประชุมยุทธศาสตร์ที่ 4.1
13:30-16:30 ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย ห้องประชุม 3
17:00-18:00 Memogrmme
25
13:40-16:00 พบหมอศรีลา
26
10:30-11:30 ประชุมเรื่องการย้ายห้องร่วมกับ รองฯสุธรรม รองฯประภาศ ผช.ธนันท์ คุณถนัด ณ ห้องประชุมสำนักคณบดี
27
Free
28
Free
29
Free
30
08:00-08:00 ติดตามการทำรายละเอียดโครงการของจ.สงขลา
12:30-14:30 นัดหมายส่วนตัว
Script executed in 0.0625 seconds.
ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2007

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional