ACASER CALENDAR Version 3.0 GAMMA
ยินดีต้อนรับผู้มาเยือน นัดหมาย คุณ กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต
มกราคม 2561 1 January 2018
เดือนนี้

ปฏิทินของ คุณ กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
 
วันปีใหม่ 1
Free
2
Free
3
09:00-11:00 พบ exporter ห้องต้นยาง1
11:00-13:00 ประชุมทีมงานปรับโครงสร้างคณะ ห้องดงยาง 1
4
Free
5
14:00-16:30 คณบดีชวนคุย ก้าวต่อไปคณะวิศวฯ ห้องหัวหุ่น
15:00-16:30 ประชุมร่วมกับโรงไฟฟ้าจะนะ ณ ห้องประชุมดงยาง 3 ร่วมกับรองฯประภาศ อ.มนูญ อ.สมชายและตัวแทนโรงไฟฟ้าจะนะ 3 ท่าน
6
Free
7
Free
8
08:00-08:00 นัดหมายส่วนตัว
9
08:00-08:00 นัดหมายส่วนตัว
08:15-16:30 อบรมหลักสูตร ผู้สอบทาน
08:30-16:30 ประชุมหน่วยวิจัยฯ ห้องประชุมหน่วยวิจัยฯ
17:15-18:30 นัดหมายส่วนตัว
10
08:00-08:00 นัดหมายส่วนตัว
13:30-16:30 ประชุมทีมงานปรับโครงสร้างคณะ ห้องดงยาง 1
11
08:30-16:30 สัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์คณะ ห้อง...
14:30-16:30 ประเมินแต่งตั้งบุคลากรเพื่อเข้าสู่ระดับชำนาญการ คณะศิลปศาสตร์ (2 ราย) ห้องหิรัญญิการ์ ชั้น 2 อาคารบริหาร
12
08:30-16:30 สัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์คณะ ห้อง...
12:00-13:00 นัดหมายส่วนตัว
วันการบินแห่งชาติ 13
08:45-10:00 นัดหมายส่วนตัว
16:45-17:30 นัดหมายส่วนตัว
18:00-19:00 ทำฟัน (ทพ.อลิสา)
14
Free
15
09:00-10:00 ประชุทศูนย์พลังงานฯ ห้องรองประภาศ
15:00-16:00 ประชุมสรุปภาพรวมศูนย์พลังงาน ห้องคณบดี
วันครู, วันโคนมแห่งชาติ 16
11:30-13:00 นัดหมายส่วนตัว
17
12:30-13:30 ประชุมค่าธรรมเนียม ITAP ร่วมกับ อ.คำรณ ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะ
13:30-16:30 ประชุมทีมงานปรับโครงสร้างคณะ ห้องดงยาง 1
วันกองทัพไทย 18
Free
19
08:00-08:00 นัดหมายส่วนตัว
11:30-13:00 นัดเลี้ยงปีใหม่กลุ่มงานฯ
20
Free
21
08:00-08:00 นัดหมายส่วนตัว
22
09:30-11:30 ประชุมร่วมกับโรงไฟฟ้าจะนะ
13:30-15:30 ประชุมกก.อำนวยการศูนย์วิศวกรรมพลังงาน ห้องดงยาง 3
23
09:30-10:30 สำรวจพื้นทีหอวิทยุ ณ ภาควิชาฯ ไฟฟ้า
13:30-16:30 ประชุมคณะทำงานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ห้องดงยาง 3
24
13:30-16:30 ประชุมทีมงานปรับโครงสร้างคณะ ห้องดงยาง 1
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25
Free
26
Free
27
Free
28
Free
29
13:00-16:00 ศึกษาการปรับโครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์
30
09:00-12:30 ประชุมทีมงานปรับโครงสร้างคณะ ห้องโครงสร้าง
31
Free
Script executed in 0.0154 seconds.
ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2007

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional