วิสัยทัศน์

สร้างงานบริการวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพ อยู่ในระดับชั้นนำของประเทศ

พันธกิจ

  • ส่งเสริมและพัฒนาระบบงาน บุคลากร และองค์กรให้มีคุณภาพ
  • นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานขององค์กร
  • เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่น

ประวัติ

การให้บริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีมานับตั้งแต่การก่อตั้งคณะในปี พ.ศ.2510 ถึงปัจจุบัน โดยในช่วงแรกๆมีงานบริการวิชาการน้อยมาก ต่อมาเริ่มมีการขยายงานบริการวิชาการโดยเริ่มจากงานบริการวิชาการด้านการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านวิศวกรรมโยธา การฝึกอบรม การเป็นที่ปรึกษาในโรงงานอุตสาหกรรม และการเป็นที่ปรึกษาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณและหน่วยงานภายนอกต่างๆ จนกระทั่งมหาวิทยาลัยได้มีการประกาศใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริการวิชาการ พ.ศ.2536 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวปฏิบัติ ในช่วงนั้นคณะฯได้เริ่มมีหน่วยงานรองรับงานบริการวิชาการที่ชัดเจนขึ้นระดับหนึ่ง โดยสังกัดที่ฝ่ายวิจัยและบริการทางวิศวกรรมศาสตร์ และปี พ.ศ. 2539 คณะฯได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในเป็นลักษณะการรวมเป็นกลุ่มงาน งานบริการวิชาการจึงได้ย้ายไปรวมอยู่ในสังกัดกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ หลังจากที่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ทำให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักว่าในการพัฒนาทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมนั้นจะต้องสร้างฐานรากให้เข้มแข็ง โดยการใช้วิชาการและความเป็นวิชาชีพในการดำเนินการ ในช่วงดังกล่าว งานบริการวิชาการของคณะฯ จึงได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกๆด้าน ทั้งจำนวนกิจกรรม/โครงการ เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา กอปรกับนโยบายสนับสนุนงานบริการวิชาการของผู้บริหารมีความชัดเจน กระบวนการและขั้นตอน และบรรยากาศในการทำงานบริการวิชาการ สามารถเอื้ออำนวยได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นเพื่อให้การบริการวิชาการมีความคล่องตัว รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพ คณะฯได้มีการจัดตั้งฝ่ายบริการวิชาการเป็นหน่วยงาน (เป็นการภายใน ) ขึ้น เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 เพื่อรับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะฯ ทั้งหมด และในต้นปี พ.ศ. 2545 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้น เป็นครั้งแรก เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทางและนโยบายบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะฯได้มีการจัดตั้งฝ่ายบริการวิชาการเป็นหน่วยงาน (เป็นการภายใน ) ขึ้น เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 เพื่อรับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะฯ ทั้งหมด และในต้นปี พ.ศ. 2545 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้น เป็นครั้งแรก เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทางและนโยบายบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากภารกิจในการประสานงานโครงการให้กับภาควิชาและหน่วยงานต่างๆแล้ว ฝ่ายบริการวิชาการยังรับดำเนินการโครงการบริการวิชาการด้วย โดยเป็นโครงการที่มีลักษณะเป็น สหสาขาวิชา ที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายหน่วยงาน ต้องใช้บุคลากรหลากหลายสาขา ทั้งในระดับภาควิชาฯ/หน่วยงาน ระดับคณะฯ รวมทั้งหน่วยงานจากภายนอกคณะฯ และมหาวิทยาลัย หรือมีลักษณะเป็นสาขาวิชาเฉพาะ ที่ภาควิชา ฯ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ไม่พร้อมที่จะดำเนินการโดยที่คณะฯ พิจารณาแล้วว่าเป็นโครงการที่ควรจะดำเนินการ หรือเป็นงานที่คณะฯ มอบหมาย จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ฝ่ายบริการวิชาการมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เริ่มต้นจากบุคลากรเพียง 2 คน จนถึงปัจจุบันมีบุคลากรทั้งสิ้น 15 คน (ข้อมูลเดือน กรกฎาคม 2550 ) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2552 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องการแบ่งโครงสร้างการบริหารสำนักงานเลขานุการคณะเป็นการภายใน และโครงสร้างการแบ่งภารกิจที่รับผิดชอบ ของกลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ