เหล็กเส้น

การทดสอบกำลังขนาดและมวลของเหล็กเส้น ชนิดต่างๆ เช่น เส้นกลม ข้ออ้อย เหล็กรับแรงกำลังสูง (PC Wire, PC Strand) เหล็กตะแกรง นำส่งเหล็กเส้น ความยาวต้องไม่น้อยกว่า 60 ซม. นำส่ง 3 เส้น/ชุด้ำ

การทดสอบเหล็กรูปพรรณ

เช่น เหล็กฉาก, เหล็กราง, WF. ซึ่งก่อนจะทำการทดสอบ จะต้องตัดชิ้นตัวอย่างตามแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) ก่อน

คอนกรีต

การทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีตทรงกระบอก (Cylinder) หรือ ลูกบาศก์ (Cube) นำส่ง 3 ตัวอย่าง/ชุด

อิฐ และคอนกรีตบล็อก

ทดสอบ Compression and Absorption Test นำส่ง 5 ตัวอย่าง/ชุด

การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต (Concrete Mix Design)

ต้องนำส่ง 20-30 Kg, การทดสอบปูนซีเมนต์

คาน-แผ่นพื้นสำเร็จรูป

ทดสอบความต้านทานของคาน

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

วิเคราะห์คุณภาพของน้ำดีและน้ำเสีย ทั้งทางกายภาพ, เคมี และ ชีววิทยา ซึ่งต้องนำส่งตัวอย่างน้ำอย่างน้อย 2 ลิตร/1ตัวอย่างบรรจุในภาชนะเก็บความเย็นและนำส่งโดยเร็วที่สุด

หากวิเคราะห์ Oil & Grease ควรเก็บตัวอย่างปริมาณ 1 ลิตร ในขวดแก้ว แล้วเติม 1+1 HCl 5 ml

การวิเคราะห์ทางด้านชีววิทยา ขวดเก็บน้ำต้องฆ่าเชื้อ Autoclave ที่อุณหภูมิ 121 C ความดัน 15 PSI เป็นเวลา 15 นาที

Calibration

การสอบเทียบเครื่องมือทางวิศวกรรมโยธา เช่น เครื่องทดสอบแรงกดของคอนกรีต, เครื่องทดสอบแรงกดท่อคอนกรีต, Proving Ring, Dynamometer เป็นต้น

ไม้

สำหรับการทดสอบ Bending Test, Compression Test, Tensile and Cleavage Test

สำหรับงานบดอัด (Compaction, CBR)

การทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของดิน เช่นการทดสอบการบดอัด(Standard, Modified proctor), California bearing ratio (CBR), Sieve analysis, Liquid และ Plastic limit

ทราย หินและกรวด

การทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมตามมาตรฐานของทราย หินและกรวด

งานทดสอบอื่น ๆ

นอกเหนือจากการบริการทดสอบข้างต้น โดยขอให้ท่านติดต่อกับศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม ก่อน ที่หมายเลข 074-287313