บุคลากร

 • ...

  รศ.ดร. ประภาศ เมืองจันทร์บุรี

  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์

  mprapas@eng.psu.ac.th

  7004

 • ...

  กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต

  รักษาการหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม

  kitiyaporn.s@psu.ac.th

  7009

 • ...

  นายอรุนันต์ หีมชูด

  นักวิชาการอุดมศึกษา

  harunan@eng.psu.ac.th

  7423

 • ...

  นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา

  นักวิชาการอุดมศึกษา

  wsaowalak@eng.psu.ac.th

  7089

 • ...

  นางสาวนิษฐกานต์ คชรัตน์

  นักวิชาการอุดมศึกษา

  cnitthakarn@eng.psu.ac.th

  7054

 • ...

  นายสุรศักดิ์ แก้วพิบูลย์

  นักวิชาการอุดมศึกษา

  ksurasak@eng.psu.ac.th

  074-287423

 • ...

  นางรัชดาภรณ์ อินทรัตน์

  นักวิชาการอุดมศึกษา

  krutchad@eng.psu.ac.th

  074-287313