แผนการปฏิบัติงาน ปี 2564

ปี แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน
2565
2564
2563 แผนการดำเนินงาน บริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณปี 63 ผลการดำเนินงาน บริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณปี 63
2562 แผนการดำเนินงาน บริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณปี 62 ผลการดำเนินงาน บริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณปี 62
2561 แผนการดำเนินงาน บริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณปี 61 ผลการดำเนินงานบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณปี 61
2560 - แผนการดำเนินงาน บริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณปี 60
- แผนการดำเนินงาน หน่วยบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณปี 60
- ผลการดำเนินงานบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณปี 60
ผ- ลการดำเนินงาน หน่วยบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณปี 60
2559 - แผนการดำเนินงาน บริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณปี 59
- แผนการดำเนินงาน หน่วยบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณปี 59
- ผลการดำเนินงานบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณปี 59
- ผลการดำเนินงาน หน่วยบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณปี 59
2558 - แผนการดำเนินงาน บริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณปี 58
- แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2558
- แผนการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณปี 58
- ผลการดำเนินงานบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณปี 58
- ผลการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2558
- ผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณปี 58
2557 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณปี 57 ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณปี 57
2556 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณปี 56 ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณปี 56
2555 - หน่วยวิจัยและนวัตกรรม
- หน่วยบริการวิชาการ
- หน่วยชุมชนสัมพันธ์ฯ
- หน่วยธุรการและการประสานงาน
- หน่วยวิจัยและนวัตกรรม
- หน่วยบริการวิชาการ
- หน่วยชุมชนสัมพันธ์ฯ
- หน่วยธุรการและการประสานงาน
2554 - หน่วยวิจัย
- หน่วยบริการวิชาการ
- หน่วยบริการวิชาการ(ทบทวนแผนฯ)
- หน่วยชุมชนสัมพันธ์ฯ
- หน่วยธุรการและการประสานงาน
- หน่วยวิจัยและนวัตกรรม
- หน่วยบริการวิชาการ
- หน่วยชุมชนสัมพันธ์ฯ
- หน่วยธุรการและการประสานงาน
2553 - หน่วยวิจัย
- หน่วยบริการวิชาการ
- หน่วยชุมชนสัมพันธ์ฯ
- หน่วยวิจัย
- หน่วยบริการวิชาการ
- หน่วยชุมชนสัมพันธ์ฯ
2552 - แผนปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
- แผนปฏิบัติงาน ฝ่ายบริการวิชาการ
- ผลการดำเนินงาน คณะฯ
- ผลการดำเนินงาน ฝ่ายฯ
2551 แผนปฏิบัติงาน ฝ่ายบริการวิชาการ ผลการดำเนินงาน
2550 แผนปฏิบัติงาน ฝ่ายบริการวิชาการ ผลการดำเนินงาน
2549 แผนปฏิบัติงาน ฝ่ายบริการวิชาการ ผลการดำเนินงาน