เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.โดยศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การพั...

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 และวันที่ 25 มกราคม 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม In...

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์บริกา...