โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคริ...

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ...

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหารและนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.นำโดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์...

มื่อวันที่ 2 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร. สุธรรม นิยมวาสรองคณบดีฝ่...

วันที่ 23 มิถุนายน 2561คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.โดย กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (หน่วยบริก...