วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (หน่วยบริการวิชาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสัมมนา หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า:พลังงานลม แสงอาทิตย์ คลื่น น้ำขึ้นน้ำลง ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ และวิทยากร ได้แก่ ผศ.อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน