เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (หน่วยบริการวิชาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “7QC tools เพื่อการปรับปรุงงาน” รุ่นที่ 2 ให้กับบุคลากรของบริษัท ทัทวิน จำกัด ณ ห้องประชุมบริษัท โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน ในแผนกต่างๆ ของบริษัท