เมื่อวันที่  4 เมษายน  2561  กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (บริการวิชาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดอบรม  Inhouse Training หลักสูตร  “7QC tools เพื่อการปรับปรุงงาน”   ให้กับบุคลากรของบริษัท ทัทวิน จำกัด  ณ ห้องประชุมบริษัท  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่  ผศ.ดร.รัญชนา  สินธวาลัย  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน  20 ท่าน ในแผนกต่างๆ ของบริษัท