เมื่อวันที่  30 มีนาคม  2561  กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (บริการวิชาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดอบรม  Inhouse Training หลักสูตร  “การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผล”   ให้กับบุคลากรของบริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่  ณ ห้องประชุมบริษัท  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ อ.กาญจนาถ จงภักดี และ อ.ดนุพล ทิพย์พงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ในการให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน  20 ท่าน ในแผนกต่างๆ ของบริษัท