เมื่อวันที่  23 มีนาคม  2561  กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (บริการวิชาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดอบรม  Inhouse Training หลักสูตร  “ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน”   ให้กับบุคลากรของบริษัท เอ็น.ที.ที.คอมเมอร์เชียล แอนด์ เซอร์วิส  จำกัด ณ ห้องประชุมบริษัท  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ดร.พัฒนิจ โกญจนาท  อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ในการให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน  12 ท่าน ในแผนกต่างๆ ของบริษัท