เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารและนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. นำโดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพบพร้อมมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันปีใหม่แก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา(คุณดลเดช พัฒนรัฐ) พร้อมนำเสนอข้อมูลการหาโจทย์วิจัยและบริการวิชาการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา  โดยสามารถชมภาพบรรยากาศได้ที่นี่