โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ.พยอม รัตนมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะวิจัย  ปะการังเทียมทรงรูปโดม ขนาดฐานหกเหลี่ยม กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.50 เมตร กว่า 450 แท่ง การนำปะการังเทียมมาวางไว้กลางทะเล มีส่วนสำคัญที่จะช่วยเพาะขยายพันธุ์ตัวอ่อน และเป็นที่อาศัยของสัตว์ทะเลได้เป็นอย่างดี  ส่งผลให้ชาวประมงพื้นบ้าน หลังการสร้างแนวปะการังเทียม พบว่าสัตว์น้ำทะเลกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งชนิดของสัตว์น้ำที่หลากหลาย จำนวนและขนาดของสัตว์น้ำทะเลก็เพิ่มขึ้น ทำให้ชาวประมงพื้นบ้าน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยลดเวลา และประหยัดค่าน้ำมันเรือ ออกทำประมง

     การสร้างบ้านปลากลางทะเล ด้วยโดม เป็นโครงการที่ยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการร่วมกันของชาวบ้าน ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลแล้ว ยังช่วยปลุกจิตสำนึกของประชาชนในท้องถิ่น ในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงอยู่คู่ท้องทะเลอ่าวไทยสืบไปด้วย ซึ่งนำไปวางในอ่าวปัตตานี ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนเระ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564
ออกข่าววันที่ 1 ตุลาคม 2564 ช่อง 7 รายการห้องข่าววาไรตี้