เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัด KM-แนะนำการเงินและบัญชีโครงการบริการวิชาการให้กับหัวหน้าโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง