เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 และวันที่ 25 มกราคม 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “การปรับปรุงการทำงานด้วยวิธีการศึกษาการทำงาน” ให้กับบุคลากรของบริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ณ ห้องประชุมบริษัท โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง เทคนิคการปรับปรุงงาน และมาตรฐานการทำงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีผู้เข้าอบรม จากแผนกต่าง ๆ ของบริษัท จำนวน 20 ท่าน