เมื่อวันที่  11 ธันวาคม  2561  ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดอบรม  Inhouse Training หลักสูตร  “พื้นฐานเทคโนโลยีน้ำยาง” ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท ทัทวิน จำกัด  อ.สะเดา จ.สงขลา ณ ห้องประชุมบริษัท  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำยางพื้นฐาน การเตรียมสารเคมีสำหรับน้ำยาง การแปรรูปน้ำยางเป็นผลิตภัณฑ์และการทดสอบ เป็นต้น ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน  20 ท่าน ในแผนกต่างๆ ของบริษัท