เมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน  2560  กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (บริการวิชาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดอบรม  Inhouse Training หลักสูตร  ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ   ให้กับบุคลากรของบริษัท บี เทค อินดัสตรี จำกัด  ณ ห้องประชุมบริษัท  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลางเดือน  โพชนา  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ  คุณกิติยาภรณ์  สินศุภเศวต  หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ในการให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน  30 ท่าน ในแผนกต่างๆ ของบริษัท