เมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน  2561  ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดอบรม  Inhouse Training หลักสูตร  “5ส. กับการพัฒนาแบบยั่งยืน” ให้กับบุคลากรของบริษัท บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด(มหาชน)  ณ ห้องประชุมบริษัท  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.กลางเดือน  โพชนา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร  ในการให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน  30 ท่าน ในแผนกต่างๆ ของบริษัท