มื่อวันที่ 2 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร. สุธรรม นิยมวาส รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผศ.ดร. ประภาศ เมืองจันทร์บุรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมทีมนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ท่านกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดพัทลุง เพื่อนำเสนอผลงานและศักยภาพของคณะฯ ที่สอดคล้องกับแผนงานยุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุง ในการพัฒนาจังหวัดร่วมกัน ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง และถือโอกาสมอบช่อดอกไม้ให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เพื่อแสดงความขอบคุณในการเข้าพบครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้รับการต้อนรับจากส่วนราชการของจังหวัดพัทลุงเป็นอย่างดี