วันที่ 23 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดย กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (หน่วยบริการวิชาการ) จัดสัมมนา หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า : จากโรงไฟฟ้าชีวมวล ฟอสซิลและถ่านหิน” ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.จันทกานต์ ทวีกุล และ ดร.สมชาย แซ่อึ้ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน 30 ท่าน