เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดย กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (หน่วยบริการวิชาการ) จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “ภาวะความเป็นผู้นำ” ให้กับบุคลากรของบริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล(ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมบริษัท โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ในการให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน ในแผนกต่างๆ ของบริษัท