มื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดอบรมหลักสูตร “ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องประชุมมงคลสุข โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ วิทยากรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม