เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ” ณ ห้องประชุมมงคลสุข โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ วิทยากรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม