1. สถาบันที่ทำความร่วมมือ 2. เอกสารแนบกิจกรรม(6) 3. เริ่ม 4. สิ้นสุด 5. สถานะ 6. กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว
 • 1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  2. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
1 เมษายน 2561 30 กันยายน 2561 Expire โครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (RDC 2018)
 • 1. กระทรวงกลาโหม
  2. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20 กรกฎาคม 2560 20 กรกฎาคม 2565 Expire ศูนย์เชียวชาญเฉพาะด้านความมั่นคง
 • 1. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23 พฤษภาคม 2560 23 พฤษภาคม 2563 Expire พัฒนางานวิจัยและการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยี NB-loT
 • 1. บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21 ธันวาคม 2559 31 ตุลาคม 2562 Expire
 • 1. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18 สิงหาคม 2559 Active
 • 1. Toyota Tsusho Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
  2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 สิงหาคม 2559 31 มีนาคม 2560 Expire "Quality activity for embedded software based on automotive industry standard" project and "FPGA traning" project
 • 1. กระทรวงอุตสาหกรรม
  2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 มิถุนายน 2559 Active
 • 1.สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์
  2.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.พัทลุง
  3.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา
  4.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จ.สงขลา
  5.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
  6.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
23 เมษายน 2559 22 เมษายน 2565 Expire 1.การจัดประชุมวิชาการระหว่าง 6 สถาบัน
 • 1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19 กุมภาพันธ์ 2559 19 กุมภาพันธ์ 2563 Expire ศูนย์กลางการฝึกอบรม ปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้
 • 1.กรมทางหลวงชนบท
  2.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23 กุมภาพันธ์ 2558 22 กุมภาพันธ์ 2562 Expire 1.โครงการฝึกอบรม/การบริการวิชาการด้านทางหลวง/การสร้างและออกแบบถนน
 • 1. บริษัท พีเอสยู เทค จำกัด
  2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14 มิถุนายน 2556 Active พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และนำผลงานไปใช้ประโยชน์
 • 1. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
  2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25 มีนาคม 2556 26 มีนาคม 2561 Expire
 • 1. บริษัท ดีไซน์ เกทเวย์ จำกัด
  2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19 ธันวาคม 2555 19 ธันวาคม 2558 Expire พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีด้านเครือข่าย
 • 1. บริษัท ดีไซน์ เกทเวย์ จำกัด
  2. สมาคมสมองกลฝังตัวในไทย
  3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19 ธันวาคม 2555 19 ธันวาคม 2558 Expire พัฒนานักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
 • 1. บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด
  2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 พฤษภาคม 2555 Active พัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
 • 1. บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด
  2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 พฤษภาคม 2555 Active พัฒนาเทคโนโลยีวัดสมบัติน้ำยาง
 • 1. บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด
  2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 พฤษภาคม 2555 Active พัฒนาเทคโนโลยีวัดระดับของเหลว
 • 1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19 ธันวาคม 2554 19 ธันวาคม 2556 Expire
 • 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
  2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23 พฤศจิกายน 2553 Active
 • 1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12 กุมภาพันธ์ 2551 12 กุมภาพันธ์ 2555 Expire ศูนย์กลางการฝึกอบรม ปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้
1. สถาบันที่ทำความร่วมมือ 2. เอกสารแนบกิจกรรม(6) 3. เริ่ม 4. สิ้นสุด 5. สถานะ 6. กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว
1. สถาบันที่ทำความร่วมมือ 2. เอกสารแนบกิจกรรม(6) 3. เริ่ม 4. สิ้นสุด 5. สถานะ 6. กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว
1. สถาบันที่ทำความร่วมมือ 2. เอกสารแนบกิจกรรม(6) 3. เริ่ม 4. สิ้นสุด 5. สถานะ 6. กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว
1. สถาบันที่ทำความร่วมมือ 2. เอกสารแนบกิจกรรม(6) 3. เริ่ม 4. สิ้นสุด 5. สถานะ 6. กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว
1. สถาบันที่ทำความร่วมมือ 2. เอกสารแนบกิจกรรม(6) 3. เริ่ม 4. สิ้นสุด 5. สถานะ 6. กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว
1. สถาบันที่ทำความร่วมมือ 2. เอกสารแนบกิจกรรม(6) 3. เริ่ม 4. สิ้นสุด 5. สถานะ 6. กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว