แบบมีสัญญาจ้าง

1. หนังสือขอส่งข้อเสนอโครงการ Download
2. หนังสือขอรับมอบอำนาจต่อรองราคาโครงการ Download
3. หนังสือขอรับมอบอำนาจลงนามในสัญญาจ้าง Download
4. หนังสือพิจารณตรวจสอบสัญญาและลงนามสัญญาจ้างโครงการ Download
5. หนังสือขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายพร้อมแต่งตั้งคณะทำงาน Download
6. หนังสือขออนุมัติให้บุคลากรต่างหน่วยงานร่วมเป็นคณะทำงาน Download
7. หนังสือขอส่งรายงานพร้อมเบิกเงินตามสัญญาจ้าง Download
8. หนังสือขอส่งรายงาน(กรณีส่งงานอย่างเดียว) Download
9. หนังสือขอเบิกเงินงวดต่างๆตามสัญญาจ้าง(กรณีเบิกเงินอย่างเดียว) Download
10. หนังสือขอมอบอำนาจรับเช็คเงินสนับสนุนของโครงการทุกงวด Download
11. หนังสือแจ้งกองคลังออกใบเสร็จโครงการ Download
12. หนังสือส่งใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ว่าจ้าง Download
13. หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างภายในคณะฯ Download
14. หนังสือขอเปิดบัญชีโครงการ Download
15. หนังสือขอรับรองผลงานโครงการฯ Download
16. หนังสือสรุปค่าใช้จ่ายเพื่อขออนุมัติปิดโครงการ Download

แบบไม่มีสัญญาจ้าง

1. หนังสือขออนุมัติรับงานและประมาณการค่าใช้จ่าย Link
2. หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน Download

แบบให้เปล่า

1. หนังสือขออนุมัติในหลักการและขออนุมัติจัดโครงการ Download
2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Download
3. หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย Download
4. หนังสือส่งสรุปผลการดำเนินงาน Download
5. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงาน Download