ระบบคุณภาพ

QM-01 5 ส. เพื่อการบริหารและการเพิ่มผลผลิต
QM-02 Problem Solving QC Story
QM-03 การควบคุมกระบวนการโดยกลวิธีทางสถิติ (SPC)
QM-04 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)
QM-05 การประกันคุณภาพ
QM-06 เทคนิคการตรวจ 5ส. (5S Audit Technique)
QM-07 กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC Activity)
QM-08 เทคนิคการควบคุมคุณภาพและการชักตัวอย่าง
QM-09 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
QM-10 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001
QM-11 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA)
QM-12 สถิติเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
QM-13 การ Brain Storming ในองค์กรอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
QM-14 การจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในโรงงาน (GMP)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

IT-01 ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
IT-02 การใช้งาน Office
IT-03 การจัดทำธุรกิจ On-line
IT-04 การซ่อมและดูแลคอมพิวเตอร์
IT-05 การใช้งานอินเตอร์เน็ต
IT-06 การพัฒนาโปรแกรมบน Android
IT-07 การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสำหรับการควบคุมสายการผลิต
IT-08 เทคโนโลยี RFID ในอุตสาหกรรมการผลิตและขนส่ง (Logistics)

การจัดการ

MG-01 การลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
MG-02 ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
MG-03 การจัดการสูญเสียในโรงงาน
MG-04 ผู้ตรวจสอบอาคาร

เทคโนโลยีและการจัดการการผลิต

PM-01 กลยุทธ์ที่ตั้งและการบริหารการผลิต
PM-02 การเขียนแบบวัสดุ 2 มิติ (Auto CAD)
PM-03 การปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทำงาน
PM-04 ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิต
PM-05 แนวคิดการเพิ่มผลผลิตในโรงงาน
PM-06 ระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
PM-07 ระบบบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
PM-08 การบริหารจัดการซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ
PM-09 ระบบการผลิตแบบลีน
PM-10 ระบบการผลิตแบบทันเวลา
PM-11 การเลือกและประยุกต์ใช้งานมอเตอร์ในอุตสาหกรรม
PM-12 การจัดทำและการวัดระบบกราวด์
PM-13 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมไฟฟ้า

สิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน

ES-01 ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ES-02 ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ
ES-03 ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
ES-04 เกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานที่ดีในโรงงานและอาคาร และหลักในการจัดทำ ISO 50001
ES-05 เทคโนโลยีสะอาด
ES-06 การจัดการมูลฝอยชุมชน
ES-07 นายช่างโยธา อบต. ด้านโยธาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ