แผนการจัดอบรม Public Training ประจำปี 2564

ติดต่อสอบถาม : คุณเสาวลักษณ์ หรือ คุณนิษฐกานต์

โทร. 074-287089 074-287054 หรือ 089-7333125 โทรสาร 074-287313

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

http://www.acaser.eng.psu.ac.th

# วันที่ หัวข้อ วิทยากร ค่าลงทะเบียน
1. 1 – 5 พ.ย. 2564 ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
อบรมผ่านระบบออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting
รายละเอียด
ทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 5,400 บาท
2. 17 – 19 พ.ย. 2564 ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ
อบรมผ่านระบบออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting
รายละเอียด
ทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 3,000 บาท
3. 26 พ.ย. 2564 ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
อบรมผ่านระบบออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting
รายละเอียด
ทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 1,200 บาท

หมายเหตุ

เงื่อนไขและรายละเอียดในการสมัครอบรม

สมัครอบรม

แจ้งชำระ ค่าลงทะเบียน