IMAGE

โครงการสร้างบ้านด้วยโดมทะเล ภายใต้ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ”

      โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ.พยอม รัตนมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม...

IMAGE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดย ศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่พบปะหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดกระบี่เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ (ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี) และบุคลากร ได้เข้าพบป...

IMAGE

ผู้บริหารและนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ สวทน.

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหารและนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.นำโดย รศ.ดร.ธนิต  เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคุณทศพร  ศรีเอี่ยม ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ...

IMAGE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดพัทลุง

มื่อวันที่ 2 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร. สุธรรม นิยมวาส รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผศ.ดร. ประภาศ เมืองจันทร์บุรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพ...

IMAGE

จัดสัมมนา หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า : จากโรงไฟฟ้าชีวมวล ฟอสซิลและถ่านหิน”

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดย กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (หน่วยบริการวิชาการ) จัดสัมมนา หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า : จากโรงไฟฟ้าชีวมวล ฟอสซิลและ...

IMAGE

KM-แนะนำการเงินและบัญชีโครงการบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัด KM-แนะนำการเงินและบัญชีโครงการบริการวิชาการให้กับหัวหน้าโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ...

IMAGE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการสอน IS เพื่อสร้างการเรียนรู้จากโครงงานสะเต็ม”

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.โดยศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการสอน IS เพื่อสร้างการเรียนรู้จากโครงงานสะเต็ม” ณ ห้องดงยาง1 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ด...

IMAGE

จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “การปรับปรุงการทำงานด้วยวิธีการศึกษาการทำงาน” [เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 และวันที่ 25 มกราคม 2562]

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 และวันที่ 25 มกราคม 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “การปรับปรุงการทำงานด้วยวิธีการศึกษาการทำงาน” ให้กับบุคลากรของบร...

IMAGE

จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “พื้นฐานเทคโนโลยีน้ำยาง”

เมื่อวันที่  11 ธันวาคม  2561  ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดอบรม  Inhouse Training หลักสูตร  “พื้นฐานเทคโนโลยีน้ำยาง” ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของ...

IMAGE

งานสัมมนาหัวข้อ “Anchor and Fire Protection Academy : พุกฝังคอนกรีตและระบบป้องกันไฟและควันลาม”

           เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดงานสัม...


วันที่ หัวข้อ วิทยากร
1 – 5 พ.ย. 2564 ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
รายละเอียด
ทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
17 – 19 พ.ย. 2564 ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ
รายละเอียด
ทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
26 พ.ย. 2564 ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
ทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา