Home Acaser Family   กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต  จิรา แก้วประดับ เสวลักษณ์ วิจิตรโสภา อรุนันต์ หีมชูด   สุะรเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช 
*ถ่ายทอดความรู้ภายในกลุ่มงานฯ*
 
  หัวข้อ วิทยากร
การพัฒนาตนและพัฒนางานสู่ชำนาญการพิเศษด้วย R2R หัวหน้าฝ่ายฯ
ระบบคุณภาพในงานบริการวิชาการ กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ หัวหน้าฝ่ายฯ
เทคนิคการจัดอบรม นางสาวนิษฐกานต์ คชรัตน์
การเขียนหนังสือราชการ คุณอรุนันต์ หีมชูด
การรักษาความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเบื้องต้น คุณสุระเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช
การพัฒนาตนเองโดยทำผลงานทางวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานฯ
แนะนำคู่มือบริการวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานฯ
แนะนำคู่มือการใช้งานโปรแกรม KPIs
การทำ 5 ส. ใน Server คุณสุระเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช
ระเบียบ และสวัสดิการ คุณจิรา แก้วประดับ
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม
วิธีลดหน้าท้องให้ได้ผล คุณสรวิศ ขาวเรือง
การบริการที่มีประสิทธิภาพ คุณอรุนันต์ หีมชูด
Training System คุณกนกรัตน์ ไชยวงศ์
วัฒนธรรมองค์กร ( Core Culture ) หัวหน้ากลุ่มงานฯ
การเบิกจ่ายเงิน
ระเบียบการเงิน-การฝึกอบรม
การเงิน-บัญชี-ฝ่ายฯ
คุณเสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา
ระเบียบมหาวิทยาลัย คุณเสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา
ระเบียบกระทรวงการคลัง
เคล็ดลับในการทำงาน คุณอรุนันต์ หีมชูด
กินผักผลไม้อย่างไร ให้ปลอดโรค คุณจิรา แก้วประดับ
ยุทธการสลายไขมันใน 10 วัน
พื้นที่เพื่อการเผยแพร่ แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ของชาว ม.อ.
การพัฒนาเพิ่มค่าตน

Mon, 21 Jun 2021 09:00:31 +0700

          ทุกคนมีค่าที่ความสามารถดี ๆ ของตน เพียงแต่ต้องคิด ค้น พัฒนานำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดค่าแก่ใคร ๆ จึงได้ดีมีค่า และทุกคนมีทั้งข้อดีและข้อเสีย จึงต้องตรวจประเมินนำใช้ให้ดี และเลือกใช้แต่ข้อดี ระวังการใช้ข้อเสีย เพราะหลายคนมีดี แต่ลืมระวังการใช้ข้อเสียจึงเกิดผลเสีย ไม่เกิดผลดี   การพัฒนาเพื่อเพิ่มค่า ให้ตรวจประเมินว่า ตนมีอะไรดี มีอะไรต้องพัฒนาให้ดี สิ่งที่มีดีนั้นนำไปใช้ทำประโยชน์สร้างค่าอะไรได้บ้าง มีโอกาสที่ดีอะไรเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่น กับโอกาสและสถานการณ์ เพื่อใช้เลือกพัฒนาสร้างค่าตน   นอกจากประเมินข้อดี ต้องประเมินข้อเสียด...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การพัฒนาเพิ่มค่าตน

ขั้นตอนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ รพ.สงขลานครินทร์

Wed, 16 Jun 2021 08:38:41 +0700

            เมื่อ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. เป็นเวลาที่จองผ่านระบบหมอพร้อมไว้ ที่รพ.สงขลานครินทร์ ซึ่งทาง รพ. ได้ขอใช้ศูนย์กีฬาฯ หรือบริเวณโรงยิมฯ ของมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ดำเนินการ   ได้เดินทางถึงสถานที่เวลาประมาณ 13.30 น. ตามที่ระบุไว้ของ รพ. ว่าให้มาถึงก่อนประมาณ 30 นาที และมหาวิทยาลัยได้อนุเคราะห์พื้นที่รอบโรงยิมฯ เป็นที่จอดรถได้ ทำให้สะดวกในการจอดรถ มิฉะนั้นต้องเดินกันไกลพอสมควร แถมมหาวิทยาลัยได้จัดรถบริการสำหรับผู้เดินทางมาเองจากด้านหน้ามหาวิทยาลัย ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มา ณ โอกาสนี้ด้วยที่ร่วมให้บริการในครั้งนี้อย่างด...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การพัฒนาเพิ่มค่าตน, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รพ.สงขลานครินทร์, ฉีดวัคซีนโควิด-19

การควบคุมตน

Mon, 14 Jun 2021 08:33:23 +0700

          การควบคุมตนเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตให้คิด ให้ทำสิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้ชีวิตเป็นไปในแต่ละวัน บรรลุเป้าหมายความสำเร็จ หรือไม่สำเร็จ ดี/ไม่ดี มีค่า สร้าง/เสียค่า การควบคุมตนที่ดีทำให้ทำตัวมีประโยชน์ สำเร็จตามเป้าหมายของชีวิต และไม่ทำสิ่งไม่ดีที่ทำให้มีปัญหา   การควบคุมตนที่สำคัญคือการควบคุมให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ การปฏิบัติตนในครอบครัวในฐานะต่าง ๆ ตน เป็นลูกที่ดี เป็นพี่/เป็นน้องที่ดี เป็นพ่อแม่ที่ดี การปฏิบัติในสังคมที่ดี เป็นเพื่อนที่ดี เพื่อนบ้านที่ดี เป็นสมาชิกที่ดีในชุมชน ที่เป็นการปฏิบัติตนให้ดีในสถานะต่าง ๆ   มาถึงหน้าที่...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การพัฒนาเพิ่มค่าตน, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รพ.สงขลานครินทร์, ฉีดวัคซีนโควิด-19, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การควบคุมตน

ก่อนเอาชนะใคร ต้องเอาชนะตนเอง

Wed, 09 Jun 2021 08:34:00 +0700

      ผู้ชนะต้องมีความรู้ ความสามารถ ปรับใช้ได้ดี มีค่า ทำประโยชน์แก่ใคร ๆ และต้องมีความพร้อมกาย ใจ สมาธิ อารมณ์ให้ควบคุมตนให้ทำได้ดี มีความผิดพลาดน้อย   การเป็นผู้ชนะจึงต้องเรียนรู้ ศึกษา พัฒนาความสามารถตน ฝึกฝน ฝึกซ้อมให้พร้อมในการทำให้ได้ดี ได้จริง ยังต้องรู้ความต้องการใช้ของใคร ๆ ทำงานทำหน้าที่ร่วมกับใคร ๆ ให้ดี รู้จักรับ รู้เติมค่าให้ใคร ๆ และต้องมีร่างกาย ใจ ที่สามารถควบคุมการทำหน้าที่ได้เต็มที่   มีคนจำนวนมากที่ไม่ประสบความสำเร็จ ที่ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ฝึกฝนตน จึงมีความรู้ความสามารถไม่พอ ไม่รู้จักคนอื่นทำให้ไม่สามารถทำให้ตรงกับความต้องการ ทำงาน...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การพัฒนาเพิ่มค่าตน, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รพ.สงขลานครินทร์, ฉีดวัคซีนโควิด-19, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การควบคุมตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ผู้ชนะ, การชนะตนเอง

ทำงานยุคใหม่ต้องผสานความสามารถ

Mon, 07 Jun 2021 08:04:20 +0700

        โลกยุคพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วว่องไวจนตามแทบไม่ทัน ของเคยดีอาจใช้ไม่ได้ หรือไม่มีใครใช้ทำให้เสี่ยงต่อการขาดทุน ขณะที่ค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพต่าง ๆ สูงขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลา   การทำให้อยู่ได้ อยู่ดีมีค่าเพิ่มทันการเปลี่ยนไป นอกจากการตามโลก เทคโนโลยี และความต้องการใหม่ให้ทัน ยังต้องรู้จักผสมงาน ผสมศาสตร์เข้าด้วยกันให้ได้ดีมีค่าเพิ่มกันและกัน   การผสมศาสตร์มีความจำเป็นในการบริหารจัดการการทำงาน เพราะคน ๆ เดียวไม่สามารถเรียนรู้ ทำทุกอย่างได้ดี ได้ทันในคนเดียว ลำพังแค่ตามงาน เทคโนโลยีของตนก็แทบไม่ทันแล้ว จึงต้องเรียนรู้ รู้การผสมผสานความสามาร...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การพัฒนาเพิ่มค่าตน, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รพ.สงขลานครินทร์, ฉีดวัคซีนโควิด-19, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การควบคุมตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ผู้ชนะ, การชนะตนเอง, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทำงานยุคใหม่ต้องผสานความสามารถ, ผสานงาน, ผสมศาสตร์

การปรับตัวต้องปรับให้เป็นสุข

Wed, 02 Jun 2021 08:48:06 +0700

      การปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญของสิ่งมีชีวิต เป็นสัญชาตญาณของการมีชีวิตที่สิ่งมีชีวิตใดปรับตัวให้เข้าสถานการณ์ได้ดีทำให้มีชีวิตรอด แต่หากไม่สามารถปรับตัวก็จะสูญหายไป การปรับตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งในยุคพัฒนาที่ทุกอย่างปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทั้งความรู้ เทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรม   จะเห็นว่า ในแต่ละมีความรู้ การปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปที่ทำให้การทำแบบเดิม ๆ ใช้งานไม่ได้ดี ไม่มีคนใช้ จึงต้องติดตามให้เท่าทัน คือรู้และสำคัญปรับใช้ให้ดี มีคุณมีค่าเพิ่ม   เช่นเดียวกับเทคโนโลยีที่ช่วยในการทำงาน ติดตามสื่อสาร ใครที่ไม่ใช้หรือใช้ไม่ได้ก็เสียเปรียบ เสียเวลา เสียโ...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การพัฒนาเพิ่มค่าตน, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รพ.สงขลานครินทร์, ฉีดวัคซีนโควิด-19, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การควบคุมตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ผู้ชนะ, การชนะตนเอง, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทำงานยุคใหม่ต้องผสานความสามารถ, ผสานงาน, ผสมศาสตร์, ex-fnr, fnr-g-develop, การปรับตัว, คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ระบบแจ้งเตือนระดับน้ำในกระติกน้ำร้อนผ่านไลน์

Mon, 31 May 2021 09:55:27 +0700

ปกติแล้วกระติกน้ำร้อนจะมีระดับน้ำบอกถึงปริมาณน้ำในกระติก แต่ก็มีเหตุหลายๆเหตุที่ทำให้เราลืมเติมน้ำในกระติกน้ำร้อนเนื่องจากสถานที่วางของกระติกน้ำร้อนอยู่คนละที่กัน จึงมีแนวคิดว่าถ้ากระติกน้ำร้อนสามารถแจ้งเตือนระดับน้ำในกระติกได้ก็จะดี จึงได้ลองจัดทำระบบการแจ้งเตือนกระติกน้ำร้อนผ่านไลน์ขึ้น เพื่อความสะดวกหรือเรียกอีกอย่างว่า ขี้เกียจจะเดินไปดูน้ำในกระติกบ่อยๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ใช้อุกรณ์ Sensor เพื่อตรวจวัดระดับน้ำหนักของกระติกน้ำร้อนและน้ำในกระติก2. เขียนโปรแกรมเพื่อทำการตรวจสอบและแจ้งเตือนระดับน้ำในกระติกพร้อมแจ้งเตือนผ่านไลน์ ในกรณ๊น้ำอยู่ในสถานะปกติ และ สถานะที่ต้องเติมน้ำเข้าในกระติก...

นายแสงเทียน

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การพัฒนาเพิ่มค่าตน, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รพ.สงขลานครินทร์, ฉีดวัคซีนโควิด-19, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การควบคุมตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ผู้ชนะ, การชนะตนเอง, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทำงานยุคใหม่ต้องผสานความสามารถ, ผสานงาน, ผสมศาสตร์, ex-fnr, fnr-g-develop, การปรับตัว, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แจ้งเตือนระดับน้ำในกระติกน้ำร้อนผ่านไลน์

โควิด-19 สอนให้รู้ว่าต้องแตกต่าง ต้องพัฒนา ต้องหลากหลาย

Mon, 31 May 2021 08:13:48 +0700

        โควิด-19 เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ที่พบระบาดเมื่อปลายปั 2019 จนถึงปัจจุบันก็แพร่ระบาดไปทั่วโลกนานประมาณปีครึ่ง แต่เชื้อโรคมีการพัฒนาแพร่กระจายเป็นกลายพันธุ์ไป 3-4 สายพันธุ์   การกลายพันธุ์เป็นการปรับตัวของเชื้อโรคไปตามสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป เนื่องจากไวรัสเป็นเชื้อที่มีขนาดเล็กมีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว ทำให้การขยายพันธุ์ได้เร็วที่ทำให้มีการปรับตัวได้เร็วด้วย จึงเกิดการกลายพันธุ์ได้ง่ายไปด้วย    การปรับตัวของเชื้อโรคก็เหมือนการพัฒนาของเทคโนโลยี ที่มีการปรับข้อเสียให้ดีขึ้น พัฒนารุ่นใหม่ ๆ ออกมาตลอดเวลาและต่อเนื่อง เพื่อให้ดีขึ้น...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การพัฒนาเพิ่มค่าตน, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รพ.สงขลานครินทร์, ฉีดวัคซีนโควิด-19, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การควบคุมตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ผู้ชนะ, การชนะตนเอง, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทำงานยุคใหม่ต้องผสานความสามารถ, ผสานงาน, ผสมศาสตร์, ex-fnr, fnr-g-develop, การปรับตัว, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แจ้งเตือนระดับน้ำในกระติกน้ำร้อนผ่านไลน์, โควิด-19, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, fnr-g-general, ex-fnr

เพิ่มและจัดการ work item ของ Azure Devops ผ่าน MS Excel

Sun, 30 May 2021 23:48:22 +0700

ในช่วงนี้ ทางหน่วยงานของผู้เขียน ได้นำ application ตัวหนึ่ง มาใช้ในการวางแผนงานและทำงานร่วมกันในทีม นั่นก็คือ Azure Devops ทางผู้เขียนเอง ได้ทดลองเพิ่มรายการ รับแจ้งปัญหาจากผู้ใช้ บน application นี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจากการทดลองใช้งาน พบว่า เราต้องบันทึกรายการปัญหาที่รับแจ้ง ด้วยการเพิ่มเป็น work item จำนวนหลายรายการ การใช้งานบน Azure Devops นั้น ผู้เขียนรู้สึกว่า ยังไม่สะดวกมากนัก ยังเคยชินกับการเพิ่มรายการ ที่มีคอลัมน์ต่างๆ ในรูปแบบ excel อยู่ (เคยชินกับการใช้งานบน MS Sharepoint ในมุมมองแผ่นข้อมูล) จึงได้ศึกษาหาวิธีการทำงานร่วมกันระหว่าง Azure Devops กับ MS Excel ซึ่งจะต้อง...

Support จ๋า...

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การพัฒนาเพิ่มค่าตน, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รพ.สงขลานครินทร์, ฉีดวัคซีนโควิด-19, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การควบคุมตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ผู้ชนะ, การชนะตนเอง, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทำงานยุคใหม่ต้องผสานความสามารถ, ผสานงาน, ผสมศาสตร์, ex-fnr, fnr-g-develop, การปรับตัว, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แจ้งเตือนระดับน้ำในกระติกน้ำร้อนผ่านไลน์, โควิด-19, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, fnr-g-general, ex-fnr, modify work items with Excel, Connect Azure DevOps project to Excel

การติดตั้ง AnyDesk บน Ubuntu 20.04

Fri, 28 May 2021 15:30:58 +0700

สวัสดีครับบทความนี้จะเป็นเรื่องของการจัดการเครื่อง Server ของฝั่ง Linux Server อีกบทความหนึ่ง จากบทความก่อนหน้าที่เคยเขียนเกี่ยวกับการติดตั้ง Xrdp เพื่อใช้งานผ่าน Remote Desktop พอร์ต 3389 แต่การใช้งานผ่าน Xrdp จะมีปัญหาตรงที่หากเป็นเครื่อง Server ที่ตั้งอยู่ภายในหน่วยงานที่มีการกำหนดนโยบายการเข้าถึงเครื่อง Server ผ่านพอร์ตต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่หน่วยงานมักจะไม่ค่อยเปิดให้เข้าถึงผ่านอินเตอร์เน็ตโดยตรง แต่จะให้เข้าผ่าน VPN (Virtual Private Network) เพื่อจำลองตัวเองให้เสมือนเข้ามาอยู่ในหน่วยงานก่อน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดี และเข้ามาทำอันตรายกับระบบภายในหน่วยงานได้ ซึ่ง...

LookTao

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การพัฒนาเพิ่มค่าตน, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รพ.สงขลานครินทร์, ฉีดวัคซีนโควิด-19, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การควบคุมตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ผู้ชนะ, การชนะตนเอง, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทำงานยุคใหม่ต้องผสานความสามารถ, ผสานงาน, ผสมศาสตร์, ex-fnr, fnr-g-develop, การปรับตัว, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แจ้งเตือนระดับน้ำในกระติกน้ำร้อนผ่านไลน์, โควิด-19, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, fnr-g-general, ex-fnr, modify work items with Excel, Connect Azure DevOps project to Excel, ubuntu, linux, anydesk, 20.04

ปัญหาที่เจอ และ แนวทางการแก้ปัญหา จากการใช้ระบบ Compensation Online ปี 2564

Fri, 28 May 2021 14:49:07 +0700

ตามที่มหาวิยาลัยได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ ประจำปี 2564 ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่ต้องการรายงานผลเพื่อขอรับค่าตอบแทน จะต้องเข้าไปจัดการข้อมูลผลงานตีพิมพ์และผลงานสร้างสรรค์ ในระบบ HRMIS ให้เรียบร้อยก่อน เพื่อให้รายการผลงานที่เข้าเกณฑ์ฯถูกดึงไปยังระบบ Compensation Online ซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2563 - วันที่ 31 ธ.ค. 2563 และจะพิจารณาผลงานจาก Track ที่บุคลากรเลือกในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานปี 2563ในช่วงเดือน พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้เห็นปัญหาบางส่วนที่เกิดขึ้น ทั้งที่มาจากระบบ HRMIS และในส่วนของระบบ Com...

Support จ๋า...

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การพัฒนาเพิ่มค่าตน, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รพ.สงขลานครินทร์, ฉีดวัคซีนโควิด-19, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การควบคุมตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ผู้ชนะ, การชนะตนเอง, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทำงานยุคใหม่ต้องผสานความสามารถ, ผสานงาน, ผสมศาสตร์, ex-fnr, fnr-g-develop, การปรับตัว, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แจ้งเตือนระดับน้ำในกระติกน้ำร้อนผ่านไลน์, โควิด-19, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, fnr-g-general, ex-fnr, modify work items with Excel, Connect Azure DevOps project to Excel, ubuntu, linux, anydesk, 20.04, ระบบการรายงานผลงานเพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ

การติดตั้ง Xrdp Server (Remote Desktop) บน Ubuntu 20.04

Fri, 21 May 2021 16:16:34 +0700

สวัสดีครับ บทความนี้จะเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเครื่อง Server ของฝั่ง Linux Server ซึ่งผู้ดูแล Server จะทราบดีว่าในการรีโมทเพื่อจัดการเครื่องจะใช้การ Secure Shell ผ่านพอร์ต 22 ซึ่งจะต้องใช้คำสั่ง Command Line ทั้งหมด จะแตกต่างจากฝั่ง Window Server ที่จะใช้ RDP Service ผ่าน Remote Desktop พอร์ต 3389 ที่เห็นหน้าตาเป็นแบบ Grahpic User Interface (GUI) เหมือนกับหน้าตาของ Window ทั่ว ๆ ไปที่จะเห็นไอคอนเป็น Graphic สวยงาม สำหรับ Linux Server เองก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้ สามารถที่จะปรับแต่งเครื่องให้สามารถรีโมทผ่านทาง Remote Desktop ได้เช่นกัน โดยจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Xrdp (X Remote Desktop Protocol)...

LookTao

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การพัฒนาเพิ่มค่าตน, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รพ.สงขลานครินทร์, ฉีดวัคซีนโควิด-19, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การควบคุมตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ผู้ชนะ, การชนะตนเอง, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทำงานยุคใหม่ต้องผสานความสามารถ, ผสานงาน, ผสมศาสตร์, ex-fnr, fnr-g-develop, การปรับตัว, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แจ้งเตือนระดับน้ำในกระติกน้ำร้อนผ่านไลน์, โควิด-19, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, fnr-g-general, ex-fnr, modify work items with Excel, Connect Azure DevOps project to Excel, ubuntu, linux, anydesk, 20.04, ระบบการรายงานผลงานเพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ, desktop, linux, remote, ubuntu, x window, xfce, xrdp

มาใส่สี เน้นข้อความแชท บน LINE PC & Facebook ** ให้เด่นกว่าใคร!! **

Wed, 19 May 2021 11:34:46 +0700

ต้องยอมรับว่า ในยุคสมัยนี้ คนที่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนแทบทุกคนจะต้องใช้ application นี้ ในการสื่อสาร พูดคุย ส่งข่าว ส่งรูป อัพเดทความเป็นไปในชีวิตประจำวัน  นั่นก็คือ LINE ตื้ด..ตืด..ตึด นอกจากจะใช้สื่อสารกันบนสมาร์ทโฟนแล้ว ยังสามารถติดตั้งและใช้งานบนคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย ซึ่งในสถานการณ์บ้านเมืองเช่นนี้ ที่เรามีการ work from home หรือ เรียนออนไลน์ ก็นับว่าเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในการสื่อสารกันกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้น ยิ่งถ้าได้ติดตั้ง LINE บนคอมพิวเตอร์ด้วยแล้ว จะพิมพ์ข้อความ โต้ตอบ หรือสั่งงานกันได้รวดเร็วกว่าบนสมาร์ทโฟนมากยิ่งขึ้น...ใช่มั้ยคะ?ทางผู้เขียนเอง ก็ได้ติด...

Support จ๋า...

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การพัฒนาเพิ่มค่าตน, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รพ.สงขลานครินทร์, ฉีดวัคซีนโควิด-19, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การควบคุมตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ผู้ชนะ, การชนะตนเอง, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทำงานยุคใหม่ต้องผสานความสามารถ, ผสานงาน, ผสมศาสตร์, ex-fnr, fnr-g-develop, การปรับตัว, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แจ้งเตือนระดับน้ำในกระติกน้ำร้อนผ่านไลน์, โควิด-19, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, fnr-g-general, ex-fnr, modify work items with Excel, Connect Azure DevOps project to Excel, ubuntu, linux, anydesk, 20.04, ระบบการรายงานผลงานเพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ, desktop, linux, remote, ubuntu, x window, xfce, xrdp, ปรับแต่งข้อความใน line chat, แต่งข้อความตัวหนา, แต่งข้อความตัวเอียง, ตีกรอบคำ, ใส่สีข้อความ

การสำรองข้อมูลระบบปฏิบัติการ Windows Server ด้วย Windows Server Backup ตอนที่ 3

Tue, 18 May 2021 14:53:22 +0700

สวัสดีครับ บทความนี้เป็นตอนที่ 3 ต่อจากครั้งที่แล้วเรื่อง การสำรองข้อมูลระบบปฏิบัติการ Windows Server ด้วย Windows Server Backup ตอนที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตั้งค่าเวลา Backup ข้อมูล บทความนี้จะเป็นเรื่องของการ Recover Backup กลับมาใช้งาน โดยจะนำเสนอวิธีการ 2 แบบ ดังนี้ การ Recover เฉพาะข้อมูล Files และ Folders การ Recover Windows Server Image   การ Recover เฉพาะข้อมูล Files และ Folders เป็นการ Recover เฉพาะข้อมูล Files และ Folders กลับมาใช้งาน มีวิธีการตั้งค่าดังนี้ 1. เข้าไปที่โปรแกรม Window Server Backup ด้านซ้าย เลือกที่ Local Backup จากนั้นคลิกขวาเลือก Recover...

LookTao

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การพัฒนาเพิ่มค่าตน, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รพ.สงขลานครินทร์, ฉีดวัคซีนโควิด-19, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การควบคุมตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ผู้ชนะ, การชนะตนเอง, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทำงานยุคใหม่ต้องผสานความสามารถ, ผสานงาน, ผสมศาสตร์, ex-fnr, fnr-g-develop, การปรับตัว, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แจ้งเตือนระดับน้ำในกระติกน้ำร้อนผ่านไลน์, โควิด-19, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, fnr-g-general, ex-fnr, modify work items with Excel, Connect Azure DevOps project to Excel, ubuntu, linux, anydesk, 20.04, ระบบการรายงานผลงานเพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ, desktop, linux, remote, ubuntu, x window, xfce, xrdp, ปรับแต่งข้อความใน line chat, แต่งข้อความตัวหนา, แต่งข้อความตัวเอียง, ตีกรอบคำ, ใส่สีข้อความ, windows, server, Recover, ep3, backup

การสำรองข้อมูลระบบปฏิบัติการ Windows Server ด้วย Windows Server Backup ตอนที่ 2

Fri, 14 May 2021 15:30:40 +0700

สวัสดีครับ บทความนี้เป็นตอนที่ 2 ต่อจากครั้งที่แล้วเรื่อง การสำรองข้อมูลระบบปฏิบัติการ Windows Server ด้วย Windows Server Backup ตอนที่ 1 ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการติดตั้ง/ตั้งค่า Windows Server Backup ส่วนบทความในตอนนี้จะเป็นเรื่องของการตั้งเวลา Backup ข้อมูลใน Windows Server Backup โดยจะนำเสนอวิธีการ 2 แบบ คือ การตั้งเวลา Backup ใน Local Disk ของเครื่อง Server การตั้งเวลา Backup ไปยังเครื่อง Remote shared folder   การตั้งเวลา Backup ใน Local Disk ของเครื่อง Server เป็นการตั้งเวลา Backup ข้อมูลเก็บไว้ในพื้นที่ Hard Disk ของเครื่อง Server เอง โดยเป็น Hard Disk อีกลูกหนึ่ง ...

LookTao

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การพัฒนาเพิ่มค่าตน, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รพ.สงขลานครินทร์, ฉีดวัคซีนโควิด-19, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การควบคุมตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ผู้ชนะ, การชนะตนเอง, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทำงานยุคใหม่ต้องผสานความสามารถ, ผสานงาน, ผสมศาสตร์, ex-fnr, fnr-g-develop, การปรับตัว, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แจ้งเตือนระดับน้ำในกระติกน้ำร้อนผ่านไลน์, โควิด-19, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, fnr-g-general, ex-fnr, modify work items with Excel, Connect Azure DevOps project to Excel, ubuntu, linux, anydesk, 20.04, ระบบการรายงานผลงานเพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ, desktop, linux, remote, ubuntu, x window, xfce, xrdp, ปรับแต่งข้อความใน line chat, แต่งข้อความตัวหนา, แต่งข้อความตัวเอียง, ตีกรอบคำ, ใส่สีข้อความ, windows, server, Recover, ep3, backup, backup, scheduled, server, windows, ep2

การสำรองข้อมูลระบบปฏิบัติการ Windows Server ด้วย Windows Server Backup ตอนที่ 1

Wed, 12 May 2021 16:14:48 +0700

สวัสดีครับ บทความนี้ จะมานำเสนอวิธีการสำรองข้อมูลระบบปฏิบัติการ Windows Server โดยใช้เครื่องมือที่ติดมากับ Windows ที่ชื่อว่า "Windows Server Backup" ซึ่งเครื่องมือตัวนี้มีความสามารถที่จะทำการสำรองได้ทั้งไฟล์ข้อมูลและระบบ Windows System เพื่อใช้ในกรณีที่ระบบมีปัญหาก็สามารถที่จะกู้คืนระบบให้กลับมาทำงานได้ดังเดิม สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ในงานบทความนี้ มีดังนี้ เครื่อง Window Server ในบทความนี้ใช้เวอร์ชั่น Windows Server 2019 แต่วิธีการดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ Windows Sever 2008 ขึ้นไป เพราะจริง ๆ แล้ว Windows Server Backup ที่สามารถสำรองได้ทั้งไฟล์ข้อมูลและระบบ Windows System มี...

LookTao

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การพัฒนาเพิ่มค่าตน, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รพ.สงขลานครินทร์, ฉีดวัคซีนโควิด-19, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การควบคุมตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ผู้ชนะ, การชนะตนเอง, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทำงานยุคใหม่ต้องผสานความสามารถ, ผสานงาน, ผสมศาสตร์, ex-fnr, fnr-g-develop, การปรับตัว, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แจ้งเตือนระดับน้ำในกระติกน้ำร้อนผ่านไลน์, โควิด-19, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, fnr-g-general, ex-fnr, modify work items with Excel, Connect Azure DevOps project to Excel, ubuntu, linux, anydesk, 20.04, ระบบการรายงานผลงานเพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ, desktop, linux, remote, ubuntu, x window, xfce, xrdp, ปรับแต่งข้อความใน line chat, แต่งข้อความตัวหนา, แต่งข้อความตัวเอียง, ตีกรอบคำ, ใส่สีข้อความ, windows, server, Recover, ep3, backup, backup, scheduled, server, windows, ep2, backup, server, windows, ep1

บริจาคช่วยโควิด-19 อย่างไรให้ได้ลดหย่อน 2 เท่า

Wed, 12 May 2021 13:11:12 +0700

ด้วยสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ทำให้หลาย ๆ หน่วยงานมีการรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ยังมีไม่เพียงพอ สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำว่าบริจาคช่วยเหลือ Covid-19 อย่างไรที่ทั้งได้บุญและได้ประโยชน์ไปในเวลาเดียวกัน  1. การบริจาคที่สามารถลดหย่อนได้ 2 เท่า ต้องบริจาคดังนี้ เงินบริจาคสนับสนุน โรงพยาบาลหรือหน่วยงานของราชการ หรือของภาครัฐโดยตรง ย้ำว่าโดยตรงนะคะ โดยมีเงื่อนไขสำหรับบุคคลธรรดาและนิติบุคคล ดังนี้ บุคคลธรรมดา จะหักลดหย่อนได้ 2 เท่า ก็ต่อเมื่อ บริจาคเป็น "เงิน" โดยรวมกับเงินที่บริจาคสนับสนุนการศึกษาแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักลดหย่อนแล้ว ซึ...

Annyta

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การพัฒนาเพิ่มค่าตน, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รพ.สงขลานครินทร์, ฉีดวัคซีนโควิด-19, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การควบคุมตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ผู้ชนะ, การชนะตนเอง, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทำงานยุคใหม่ต้องผสานความสามารถ, ผสานงาน, ผสมศาสตร์, ex-fnr, fnr-g-develop, การปรับตัว, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แจ้งเตือนระดับน้ำในกระติกน้ำร้อนผ่านไลน์, โควิด-19, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, fnr-g-general, ex-fnr, modify work items with Excel, Connect Azure DevOps project to Excel, ubuntu, linux, anydesk, 20.04, ระบบการรายงานผลงานเพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ, desktop, linux, remote, ubuntu, x window, xfce, xrdp, ปรับแต่งข้อความใน line chat, แต่งข้อความตัวหนา, แต่งข้อความตัวเอียง, ตีกรอบคำ, ใส่สีข้อความ, windows, server, Recover, ep3, backup, backup, scheduled, server, windows, ep2, backup, server, windows, ep1, ลดหย่อยภาษี

กรณีศึกษา วิธีการ Sync Database MySQL โดยใช้วิธีการ Remote Server ระหว่างกัน

Thu, 29 Apr 2021 15:12:36 +0700

สวัสดีครับบทความนี้เป็นกรณีศึกษาเพื่อหาวิธีการ Sync Database MySQL ระหว่างเครื่อง Server ด้วยกัน ที่มาก็คือว่า ได้รับโจทย์มาว่า มีความต้องการเรียกใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลของเครื่อง Server หนึ่ง แต่ว่ามีข้อมูลที่ต้องนำมาประกอบการใช้งานบางส่วนอยู่ที่เครื่อง Server อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งการใช้งานที่ทำอยู่คือ ต้องส่งออกข้อมูลออกมาเป็นรอบ ๆ  แล้วนำเข้ามาด้วยตัวเองทุกครั้ง ซึ่งไม่ค่อยจะสะดวกนัก จึงลองศึกษาหาวิธีการดูก็พบว่ามีอยู่วิธีหนึ่งที่สามารถทำได้ โดยประยุกต์นำประโยชน์จากบทความ การรีโมทเครื่อง Server ระหว่างกันโดยไม่ถามรหัสผ่าน มาใช้งานซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้   ก่อนเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการ...

LookTao

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การพัฒนาเพิ่มค่าตน, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รพ.สงขลานครินทร์, ฉีดวัคซีนโควิด-19, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การควบคุมตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ผู้ชนะ, การชนะตนเอง, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทำงานยุคใหม่ต้องผสานความสามารถ, ผสานงาน, ผสมศาสตร์, ex-fnr, fnr-g-develop, การปรับตัว, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แจ้งเตือนระดับน้ำในกระติกน้ำร้อนผ่านไลน์, โควิด-19, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, fnr-g-general, ex-fnr, modify work items with Excel, Connect Azure DevOps project to Excel, ubuntu, linux, anydesk, 20.04, ระบบการรายงานผลงานเพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ, desktop, linux, remote, ubuntu, x window, xfce, xrdp, ปรับแต่งข้อความใน line chat, แต่งข้อความตัวหนา, แต่งข้อความตัวเอียง, ตีกรอบคำ, ใส่สีข้อความ, windows, server, Recover, ep3, backup, backup, scheduled, server, windows, ep2, backup, server, windows, ep1, ลดหย่อยภาษี, database, mysql, sync

การรีโมทเครื่อง Server ระหว่างกันโดยไม่ถามรหัสผ่าน

Mon, 26 Apr 2021 15:31:10 +0700

สวัสดีครับบทความนี้เป็นการแนะนำการรีโมทเครื่อง Server ระหว่างกันโดยไม่ถามรหัสผ่านทุก ๆ ครั้งที่มีการใช้คำสั่ง เช่น SSH, SCP และ RSYNC หรือคำสั่งอื่น ๆ โดยหากท่านเป็นผู้ดูแลเครื่อง Server แล้วต้องการทำระบบ Backup ข้อมูลเพื่อข้ามไปเก็บที่เครื่อง Server อื่น ๆ ก็คงจะทราบดีว่าเมื่อมีการเรียกคำสั่งไปยังเครื่องเป้าหมายจะต้องมีการระบุรหัสผ่านทุกครั้ง ซึ่งในบางกรณีหากเราต้องการให้มีการทำระบบ Backup อัตโนมัติทุกวันตอนเที่ยงคืน หรือมีการรันสคริปโปรแกรมเพื่อทำงานบางอย่างทุก ๆ 1 ชั่วโมง การที่จะต้องมาป้อนรหัสทุกครั้งดูจะไม่ใช่วิธีการที่สะดวกนัก บทความนี้จะมาแสดงขั้นตอนวิธีการทำให้ดูกันครับ ก่อนเริ่มบท...

LookTao

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การพัฒนาเพิ่มค่าตน, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รพ.สงขลานครินทร์, ฉีดวัคซีนโควิด-19, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การควบคุมตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ผู้ชนะ, การชนะตนเอง, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทำงานยุคใหม่ต้องผสานความสามารถ, ผสานงาน, ผสมศาสตร์, ex-fnr, fnr-g-develop, การปรับตัว, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แจ้งเตือนระดับน้ำในกระติกน้ำร้อนผ่านไลน์, โควิด-19, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, fnr-g-general, ex-fnr, modify work items with Excel, Connect Azure DevOps project to Excel, ubuntu, linux, anydesk, 20.04, ระบบการรายงานผลงานเพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ, desktop, linux, remote, ubuntu, x window, xfce, xrdp, ปรับแต่งข้อความใน line chat, แต่งข้อความตัวหนา, แต่งข้อความตัวเอียง, ตีกรอบคำ, ใส่สีข้อความ, windows, server, Recover, ep3, backup, backup, scheduled, server, windows, ep2, backup, server, windows, ep1, ลดหย่อยภาษี, database, mysql, sync, authorized_keys, public key, server, ssh-keygen, รีโมท

ตั้งค่า Google Chrome ให้สอบถามที่เก็บไฟล์ดาวน์โหลดก่อนทุกครั้ง

Sun, 18 Apr 2021 09:20:13 +0700

โดยปกติเวลาดาวน์โหลดไฟล์บน Goolge Chrome ก็จะถูกเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ Downloads ของ Window ให้อัตโนมัติเลย ซึ่งหากเราต้องการจะจัดเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้ตามโฟลเดอร์ต่างๆ ที่เราได้สร้างไว้เองให้เป็นระเบียบซักหน่อย ก็อาจจะไม่ถูกใจนัก บันทึกนี้โลมามาเล่าเลยขอนำเสนอวิธีการตั้งค่า Google Chrome ให้สอบถามที่เก็บไฟล์ดาวน์โหลดก่อนทุกครั้งค่ะ  มาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ 1. กดเลือกเมนู การตั้งค่า (Setting) ของ Google Chrome กันเลย ตามรูปเลยนะคะ 2. หน้าจอการตั้งค่าแสดงขึ้นมาแล้ว ให้เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างเรื่อยๆ จนเจอลิงก์ "ขั้นสูง" คลิกเข้าไปเลยค่า  3. ไปที่หัวข้อดาวน์โหลด (Download) เลื...

โลมามาเล่า

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การพัฒนาเพิ่มค่าตน, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รพ.สงขลานครินทร์, ฉีดวัคซีนโควิด-19, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การควบคุมตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ผู้ชนะ, การชนะตนเอง, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทำงานยุคใหม่ต้องผสานความสามารถ, ผสานงาน, ผสมศาสตร์, ex-fnr, fnr-g-develop, การปรับตัว, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แจ้งเตือนระดับน้ำในกระติกน้ำร้อนผ่านไลน์, โควิด-19, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, fnr-g-general, ex-fnr, modify work items with Excel, Connect Azure DevOps project to Excel, ubuntu, linux, anydesk, 20.04, ระบบการรายงานผลงานเพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ, desktop, linux, remote, ubuntu, x window, xfce, xrdp, ปรับแต่งข้อความใน line chat, แต่งข้อความตัวหนา, แต่งข้อความตัวเอียง, ตีกรอบคำ, ใส่สีข้อความ, windows, server, Recover, ep3, backup, backup, scheduled, server, windows, ep2, backup, server, windows, ep1, ลดหย่อยภาษี, database, mysql, sync, authorized_keys, public key, server, ssh-keygen, รีโมท, download, google chrome, setting

Knowledge Management Of Academic Services Office