Home Acaser Family   กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต  จิรา แก้วประดับ เสวลักษณ์ วิจิตรโสภา อรุนันต์ หีมชูด   สุะรเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช 
*ถ่ายทอดความรู้ภายในกลุ่มงานฯ*
 
  หัวข้อ วิทยากร
การพัฒนาตนและพัฒนางานสู่ชำนาญการพิเศษด้วย R2R หัวหน้าฝ่ายฯ
ระบบคุณภาพในงานบริการวิชาการ กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ หัวหน้าฝ่ายฯ
เทคนิคการจัดอบรม นางสาวนิษฐกานต์ คชรัตน์
การเขียนหนังสือราชการ คุณอรุนันต์ หีมชูด
การรักษาความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเบื้องต้น คุณสุระเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช
การพัฒนาตนเองโดยทำผลงานทางวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานฯ
แนะนำคู่มือบริการวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานฯ
แนะนำคู่มือการใช้งานโปรแกรม KPIs
การทำ 5 ส. ใน Server คุณสุระเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช
ระเบียบ และสวัสดิการ คุณจิรา แก้วประดับ
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม
วิธีลดหน้าท้องให้ได้ผล คุณสรวิศ ขาวเรือง
การบริการที่มีประสิทธิภาพ คุณอรุนันต์ หีมชูด
Training System คุณกนกรัตน์ ไชยวงศ์
วัฒนธรรมองค์กร ( Core Culture ) หัวหน้ากลุ่มงานฯ
การเบิกจ่ายเงิน
ระเบียบการเงิน-การฝึกอบรม
การเงิน-บัญชี-ฝ่ายฯ
คุณเสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา
ระเบียบมหาวิทยาลัย คุณเสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา
ระเบียบกระทรวงการคลัง
เคล็ดลับในการทำงาน คุณอรุนันต์ หีมชูด
กินผักผลไม้อย่างไร ให้ปลอดโรค คุณจิรา แก้วประดับ
ยุทธการสลายไขมันใน 10 วัน
พื้นที่เพื่อการเผยแพร่ แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ของชาว ม.อ.
ค่าการสอบ

Wed, 05 Aug 2020 08:34:06 +0700

            การสอบนอกจากการประเมินการผ่านเกณฑ์ ผ่านระดับเกรดต่าง ๆ ในการเรียน การสอบคัดเลือก ที่สำคัญคือการตรวจสอบผลการเรียน การเตรียมตัวของตัวเอง การเป็นการประเมินความรู้ว่ามีมากพอ ตรงดับที่ใช้ และการเรียนรู้ การคิด ว่าที่เรียนมานั้นเรียนถูกวิธี มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้ดีเพียงใด หากไม่ดีพอต้องปรับปรุงแก้ไขวิธีการเรียน การศึกษา ให้เวลาเพิ่มเติม เรียนให้ตรงกับคำถามและข้อสอบ   การสอบมีค่าความสำคัญที่เป็นการตรวจสอบการพึ่งตัวเองในการทำงาน การใช้ความรู้ การแก้ปัญหา และการพัฒนาตนเองด้วยตนเอง การสอบก็เหมือนการทำงานที่ต้องอาศัยตนเองในการแสด...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าการสอบ

เงื่อนไขความสำเร็จ

Mon, 03 Aug 2020 08:33:02 +0700

        คนส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสำเร็จมักติดเงื่อนไข ติดข้ออ้างต่าง ๆ นานา ไม่มี ไม่ดี ไม่พร้อม จึงไม่ทำทำให้ไม่มีความสำเร็จ   คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะทำทุกอย่างอย่างไม่มีเงื่อนไขและส่วนหนึ่งเพราะไม่มีทางเลือก มีทางเดียวคือต้องทำ ทำทุกอย่างที่มีโอกาส และคนที่ประสบความสำเร็จได้ดีมักมีเงื่อนไขของตนคือ เมื่อมีโอกาสทำต้องทำให้ดีจะได้มีโอกาสต่อไป เมื่อทำแล้วต้องรู้เรียนและเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสไปทำเองในอนาคต รวมถึงการเก็บออมเป็นทุนใช้สร้างอนาคตตน   คนประสบความสำเร็จจะทุนด้วยการลงแรงทำทุกอย่างอย่างไม่มีเงือนไข ตัวอย่างแจ็คหม่าที่เรียนภาษาอังกฤษด้ว...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าการสอบ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เงื่อนไขความสำเร็จ

การศึกษายุคพัฒนา

Fri, 31 Jul 2020 09:46:55 +0700

    การศึกษาคือการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถให้ทำสิ่ง ๆ ได้ดี มีค่า สร้างค่า ทำประโยชน์แก่กันได้   พัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ที่สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย และสร้างค่าให้ดีกว่าเดิม   การศึกษายุคพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นต่อเนื่อง ตลอดเวลา โดยเฉพาะเทคโนโลยี วิธีการใหม่ ๆ ที่มีการพัฒนาให้ดีขึ้น เร็วขึ้น หลากหลายขึ้น สะดวก รวดเร็วขึ้นทุกวัน เวลา จนตามกันไม่ทัน   การเรียนรู้จึงไม่ใช่เรียนความรู้ แต่ต้องรู้หา รู้ใช้ รู้พัฒนา ที่เรียนแล้วต้องถามว่า จะใช้ทำอะไรให้ดีขึ้น ดีกว่าเก่า เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มค่า เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย ทำให้ก...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าการสอบ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เงื่อนไขความสำเร็จ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การศึกษายุคพัฒนา

6 ขั้นตอนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร

Thu, 30 Jul 2020 11:25:28 +0700

      ผู้นำในองค์กรที่ประสบความสำเร็จตระหนักว่า ผู้มีศักยภาพสูงขององค์กรนั้นทำงานเพื่อองค์กรด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่เพราะถูกบังคับ ดังนั้น องค์กรจึงควรปฏิบัติต่อเขาเหล่านั้นเหมือนเป็นผู้ที่ทุ่มเท และเสียสละต่อองค์กร       องค์กรต้องให้ความสำคัญกับการรักษา และจูงใจผู้มีศักยภาพสูงขององค์กรโดยมุ่งเน้นไปที่สองประเด็นหลัก ประเด็นแรก คือการเพิ่มความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร และประเด็นที่สองคือการพัฒนาระบบที่สามารถสนับสนุนการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น       เพื่อปลูกฝังความผูกพันที่มีต่อองค์กรให้อยู่ในระดับสูง องค์กรอาจมองท...

ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าการสอบ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เงื่อนไขความสำเร็จ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การศึกษายุคพัฒนา, fnr building, fnr gbuilding, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แรงจูงใจ, โสธร เดชนครินทร์

พยามยามให้ได้ ให้ดี

Thu, 30 Jul 2020 09:45:26 +0700

        ความพยายามนำมาซึ่งความสำเร็จให้ได้สิ่งที่อยากได้ และทำให้ได้ดี   การทำให้ได้ กับ ทำให้ดีนั้นต้องใช้ความพยายามที่ต่างกัน   การพยายามทำให้ได้ ต้องอดทนเรียนรู้ ฝึกฝน ทำให้ได้ ทำให้รู้สิ่งที่ไม่เคยได้ ไม่เคยรู้ เช่น การเรียนดูหนังสือสอบเพื่อสอบให้ได้ เรียนให้จบ สอบคัดเลือกต่าง ๆ การฝึกฝนของนักกีฬา การเพาะกาย การรักษาหุ่น เป็นต้น   ส่วนการทำให้ดี เป็นการพยายามทำ ปฏิบัติตนให้เกิดผลที่ดีที่ต้องทำตลอดเวลา เช่น การรักษาสุขภาพที่ต้องปฏิบัติตนทั้งการกิน การนอน การพักผ่อน การออกกำลังกาย การดูแลสภาพจิตใจ ที่ต้องฝึก ต้องปรับ ต้องทำให้พอดี   ...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าการสอบ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เงื่อนไขความสำเร็จ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การศึกษายุคพัฒนา, fnr building, fnr gbuilding, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แรงจูงใจ, โสธร เดชนครินทร์, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พยามยามให้ได้ ให้ดี

หมดปัญหา เพียงคิดว่า

Wed, 29 Jul 2020 08:36:55 +0700

      ทุกสิ่งที่เกิดเป็นไปตามธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ต้องทำ เป็นสิ่งสร้างค่าให้ใช้ความรู้ความสามารถ และการเรียนรู้ตลอดต่อเนื่องไปไม่มีวันจบสิ้น   ดังนั้น เมื่อมีอะไรเกิดขึ้น และไม่เกิดเป็นสิ่งที่ต้องทำ จึงอยู่ที่การคิดว่าเป็นปัญหาหรือเป็นสิ่งที่ต้องทำ การคิดไม่ให้เป็นปัญหาต้องคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำ เป็นงาน เป็นหน้าที่ เป็นการสร้างค่า เป็นการทำงาน เพราะการทำงานทำให้คนมีค่าทั้งทำให้ตัวเองและทำให้คนอื่นให้ค่าแก่เรา   การทำงานเป็นการใช้ความรู้ความสามารถ และเรียนรู้พัฒนาความสามารถโดยเฉพาะทำสิ่งที่ไม่รู้มาก่อน   ปัญหาส่วนใหญ่เกิดเพราะความไม่รู้ ไม่เคยท...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าการสอบ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เงื่อนไขความสำเร็จ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การศึกษายุคพัฒนา, fnr building, fnr gbuilding, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แรงจูงใจ, โสธร เดชนครินทร์, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พยามยามให้ได้ ให้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หมดปัญหา เพียงคิดว่า

ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี

Mon, 27 Jul 2020 09:32:57 +0700

          คนได้ดีต้องมีฝีมือคือมีความรู้ความสามารถทำสิ่งต่างได้ดีและทำให้ดีแก่ใคร ๆ จึงได้ค่า มีค่า ที่ที่นับถือ เชื่อถือ   การทำอะไรให้ได้ดีต้องคิดดี ทำดี เป็นคนดี ทุกคนคิดว่าคิดดีจึงทำ แต่ดีจริงต้องดูที่ผลว่าทำได้ดีมีค่าแก่ใคร ๆ ไม่สร้างปัญหาภาระให้ใคร ให้สังคม ส่วนรวม ประเทศชาติและโลกที่อยู่ร่วมกัน การเป็นคนดี ต้องทำตนให้มีค่า ไม่เป็นภาระ ไม่สร้างภาระให้ใคร และไม่ทำสิ่งไม่ดีที่ทำแล้วให้ผลไม่ดีแก่ใคร ๆ และตนเอง   คนได้ดีและดีได้ต้องพัฒนาฝึกฝน ทั้งเรียนรู้ พัฒนาความสามารถ ใช้ความสามารถทำสิ่งดี ๆ มีค่าให้แก่ใคร ๆ ทำให้มีค่าแก่ตน ที่ต้องฝึกต้องด...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าการสอบ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เงื่อนไขความสำเร็จ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การศึกษายุคพัฒนา, fnr building, fnr gbuilding, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แรงจูงใจ, โสธร เดชนครินทร์, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พยามยามให้ได้ ให้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หมดปัญหา เพียงคิดว่า, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี

ทักษะจำเป็นสำหรับนักบัญชีในยุค Disruptive Technology for Accounting

Sat, 25 Jul 2020 17:16:48 +0700

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงการทำงานในวิชาชีพต่าง ๆ ส่งผลให้การทำงานสะดวกรวดเร็วขึ้น ในวิชาชีพบัญชีก็เช่นกัน การทำงานประเภทซ้ำ ๆ เช่นการบันทึกรายบัญชีลงโปรแกรมด้วยคนเอาจไม่จำเป็นอีกต่อไป เมื่อมีเทคโนโลยีสามารถอ่านเอกสารและบันทึกเข้าระบบได้แล้ว ดังนั้น นักบัญชีจึงจำเป็นต้องปรับตัว เรียนรู้เทคโลยีเพื่อสร้างคุณค่าในการทำงานในวิชาชีพให้มากขึ้น ทักษะที่จำเป็นสำหรับในยุค Disruptive technology จากความคิดเห็นในมุมมองของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี - data skill - ใช้ tools ให้เป็น เช่น power bi นำเสนอเป็นภาพ - เข้าใจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน bolck chain ต...

นราภรณ์

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าการสอบ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เงื่อนไขความสำเร็จ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การศึกษายุคพัฒนา, fnr building, fnr gbuilding, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แรงจูงใจ, โสธร เดชนครินทร์, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พยามยามให้ได้ ให้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หมดปัญหา เพียงคิดว่า, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี, นักบัญชี, disruptive

ความท้าทายจะกลายเป็นอุปสรรค หากเรา...

Thu, 23 Jul 2020 23:53:18 +0700

เอาข้อคิดและรูปสวยๆมาเยี่ยมเยียนกันอีก หลังจากที่หายไปนานมากจนไม่น่าเชื่อ ดีใจที่ Share ยังคงอยู่ไม่ได้หายไปไหน และยังคงมีเรื่องราวข้อคิดดีๆจากอ.คนเสื้อเหลือง ของเราอยู่ประจำ ข้อคิดวันนี้เป็นของ Ray Davis ที่บอกว่า "ความท้าทายจะกลายเป็นอุปสรรค หากเรายอมแพ้ให้กับเรื่องนั้น"

โอ๋-อโณ

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าการสอบ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เงื่อนไขความสำเร็จ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การศึกษายุคพัฒนา, fnr building, fnr gbuilding, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แรงจูงใจ, โสธร เดชนครินทร์, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พยามยามให้ได้ ให้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หมดปัญหา เพียงคิดว่า, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี, นักบัญชี, disruptive, ข้อคิด, ความท้าทาย, ชีวิต, อุปสรรค

ไว้อาลัย วัชรินทร์ พุทธพรไพสิฐ

Wed, 22 Jul 2020 15:06:33 +0700

เพิ่งได้ข่าวจาก เชาวเลข ชยวัฒนางกูร ว่าวัชรินทร์ ผู้บอกเล่าตำนาน ม.อ. ในความหลัง ได้จากพวกเราไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ขอให้ไปสู่สุขคติภพนะเพื่อนรัก ขออนุญาตนำเพลงจาก ตอนที่ 14 ที่มาและที่ไปของเพลง "ลาร่มศรีตรัง" มาลงไว้ที่นี่ด้วยครับ ลาก่อนอำลาฟากฟ้าศรีตรัง มวลชนยังเรียกหาจากป่าดอยข้าวกล้าในนายังคงเฝ้าคอย ร่วมสร้างรอยเดินทางของชาวนาชนชั้นแรงงานยังกร้านการสู้ ตระโกนกู่ร้องเรียกจนก้องฟ้าคอยเธอคอยเธอให้ก้าวเข้ามา ร่วมมรรคาร่วมชั้นสามัญชนฝนมาศรีตรังยั่งยืน หญ้าชื่นยามรับไอฝนศรีตรังดอกหญ้าหรือคน รับฝนจากฟ้าเดียวกันลาก่อนอำลาฟากฟ้าศรีตรัง มวลชนยังเรียกหาร่วมฝ่าฟันมวลชนมี...

Smarn

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าการสอบ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เงื่อนไขความสำเร็จ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การศึกษายุคพัฒนา, fnr building, fnr gbuilding, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แรงจูงใจ, โสธร เดชนครินทร์, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พยามยามให้ได้ ให้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หมดปัญหา เพียงคิดว่า, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี, นักบัญชี, disruptive, ข้อคิด, ความท้าทาย, ชีวิต, อุปสรรค, วัชรินทร์, รุ่น 5

อยากให้ดีต้องใช้ความเก่งและทำเป็นทีม

Wed, 22 Jul 2020 08:36:48 +0700

            ในยุคที่โลกพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยี ความต้องการ และวิธีการ และการเรียนรู้ทำได้หลากหลายวิธี อยู่ที่ผู้เรียนเองว่าจะเรียนรู้อย่างไรให้ตนมีความรู้ ความสามารถในตัวเอง   คนรุ่นเก่าทำงานมานาน มีประสบการณ์ ชำนาญในงาน ในหน้าที่ทำ แต่อาจตามเทคโนโลยีไม่ทัน ตามความต้องการที่เปลี่ยนไปตามคนยุคใหม่ไม่ได้ คนรุ่นใหม่ ที่เรียนกับเทคโนโลยีใหม่ วิธีการใหม่ ๆ จนทำให้มีความเก่งในตัวเอง แต่จำกัดในด้านประสบการณ์การสร้างค่าให้เป็นระบบ   จะเห็นว่า คนรุ่นเก่า รุ่นใหม่ต่างมีดี มีข้อจำกัด ที่ต้องปรับใช้ให้เข้ากันในข้อดี และลดข้อจำกัด แบ...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าการสอบ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เงื่อนไขความสำเร็จ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การศึกษายุคพัฒนา, fnr building, fnr gbuilding, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แรงจูงใจ, โสธร เดชนครินทร์, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พยามยามให้ได้ ให้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หมดปัญหา เพียงคิดว่า, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี, นักบัญชี, disruptive, ข้อคิด, ความท้าทาย, ชีวิต, อุปสรรค, วัชรินทร์, รุ่น 5, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทำเป็นทีม, ใช้ความเก่ง

ตอนพิเศษ: อาลัยพี่วัชรินทร์

Tue, 21 Jul 2020 21:56:05 +0700

ผมจำไม่ได้ว่า ได้ยินเรื่องราวของพี่วัชรินทร์หรือพี่ช้างครั้งแรกเมื่อไร ในโอกาสอย่างไร คาดว่า คงได้ยินผ่านพี่ ๆ รุ่นแรก ๆ อาจจะเริ่มรู้จักพี่ช้างครั้งแรกในกลุ่มเมล์ที่พี่น้อง ม.อ.ที่เคยร่วมกันทำกิจกรรมสมัยเป็นนักศึกษาได้ร่วมกันทำขึ้นมา ตอนนั้นคุยกันว่า จะสื่อสารกันอย่างไร เพราะหากส่งอีเมลโดยห้อยชื่อทุกคนเข้าไปก็ดูจะเทอะทะ และบังเอิญช่วงนั้นได้ถือกำเนิดกลุ่มอีเมลที่ชื่อ eGroups ขึ้น และต่อมาก็ถูกซื้อไปโดย Yahoo! และเปลี่ยนชื่อเป็น Yahoo Groups ถ้าจะบอกว่า เราก็เป็นลูกค้ากลุ่มแรก ๆ ของ Yahoo Groups ก็ไม่น่าจะผิดครับ พี่ช้างเข้ามาร่วมพูดคุยกับพวกเราในกลุ่ม ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจ น่าติดตามมาเล...

panyarak

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าการสอบ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เงื่อนไขความสำเร็จ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การศึกษายุคพัฒนา, fnr building, fnr gbuilding, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แรงจูงใจ, โสธร เดชนครินทร์, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พยามยามให้ได้ ให้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หมดปัญหา เพียงคิดว่า, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี, นักบัญชี, disruptive, ข้อคิด, ความท้าทาย, ชีวิต, อุปสรรค, วัชรินทร์, รุ่น 5, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทำเป็นทีม, ใช้ความเก่ง, กิจกรรม, รวมพล, อาลัย, พี่ช้าง, วัชรินทร์, 40 ปี, ม.อ., วิศวฯ

ตรงเวลาสำคัญกับชีวิต

Tue, 21 Jul 2020 08:55:26 +0700

    ทุกคน ทุกชีวิตคงอยากได้อะไรที่ตัวเองต้องการ และการทำให้ได้จริงต้องเริ่มจากการตรงเวลา การรักษาเวลา เพราะการทำให้ตรงเวลาเป็นการทำให้สิ่งที่ต้องการ   การทำให้ตรงเวลา ต้องมีการวางแผน เตรียมการ ฝึกฝนตนเอง การนัดหมาย การไปให้ตรงเวลา และก่อนเวลา จะทำให้ได้สิ่งนั้น และไม่เกิดความผิดพลาดเสียหาย   การทำหน้าที่ให้ตรงเวลาในการเรียน ทำให้ได้ผลการเรียนที่ดี ได้การเชื่อถือ ยอมรับนับถือ   การทำงานทำหน้าที่ให้ตรงเวลา ย่อมได้งานที่ดี มีความก้าวหน้า ได้รับความเชื่อถือ   ลองคิดดูว่า หากใครมาผิดนัด ไม่ตรงเวลา เรารู้สึกอย่างไร และใคร ๆ ก็รู้สึกแบบนั้นเช่นกัน หากเราไ...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าการสอบ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เงื่อนไขความสำเร็จ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การศึกษายุคพัฒนา, fnr building, fnr gbuilding, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แรงจูงใจ, โสธร เดชนครินทร์, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พยามยามให้ได้ ให้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หมดปัญหา เพียงคิดว่า, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี, นักบัญชี, disruptive, ข้อคิด, ความท้าทาย, ชีวิต, อุปสรรค, วัชรินทร์, รุ่น 5, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทำเป็นทีม, ใช้ความเก่ง, กิจกรรม, รวมพล, อาลัย, พี่ช้าง, วัชรินทร์, 40 ปี, ม.อ., วิศวฯ, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ตรงเวลาสำคัญกับชีวิต

คิดถึงเรา คิดถึงแต่ดี

Mon, 20 Jul 2020 08:47:55 +0700

          วัฒนธรรมที่ดีคือการให้ของฝาก ไม่ว่าจะทำเอง จัดซื้อจัดหามา ของฝากจะให้แต่ของดี ๆ และดีกว่าที่ตัวเองใช้ เพราะอยากให้ของดีฝากใคร ๆ อยากให้คนได้รับคิดถึงเราแต่สิ่งดี ๆ โดยเฉพาะกับผู้หลัก ผู้ใหญ่ คนที่รัก เคารพนับถือ   ดังนั้น การอยากให้ใครคิดถึงเราในด้านดี ก็ทำแต่สิ่งดี ๆ ที่ไม่ใช่แค่ของฝาก แต่คือการทำงาน ทำหน้าที่ ที่ควรทำให้ดีแก่ทุกคน ทั้งลูกค้า เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ผู้บริหาร หน่วยงาน และองค์กร ซึ่งคนเหล่านี้ล้วนให้ค่าแก่เรา การทำหน้าที่ให้ดีแก่ใคร ๆ นั้นไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเหมือนของฝาก เพียงใส่ใจ เพียงพัฒนาตนเองให้ทำให้ดีแก่ใคร ๆ ให้ใคร ๆ คิด...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าการสอบ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เงื่อนไขความสำเร็จ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การศึกษายุคพัฒนา, fnr building, fnr gbuilding, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แรงจูงใจ, โสธร เดชนครินทร์, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พยามยามให้ได้ ให้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หมดปัญหา เพียงคิดว่า, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี, นักบัญชี, disruptive, ข้อคิด, ความท้าทาย, ชีวิต, อุปสรรค, วัชรินทร์, รุ่น 5, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทำเป็นทีม, ใช้ความเก่ง, กิจกรรม, รวมพล, อาลัย, พี่ช้าง, วัชรินทร์, 40 ปี, ม.อ., วิศวฯ, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ตรงเวลาสำคัญกับชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คิดถึงเรา คิดถึงแต่ดี

ม.สงขลานครินทร์ โดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ส่งเสริมการทำผ้าบาติก สร้างเศรษฐกิจ สร้างความสุข

Sun, 19 Jul 2020 19:09:24 +0700

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  ส่งเสริมการทำผ้าบาติก  และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์จากผ้าท้องถิ่นภาคใต้  ในช่วงเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  เป็นอีกทางเลือกช่วยเพิ่มรายได้  และทำให้จิตใจสงบ ผ่อนคลาย       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ส่งเสริมการทำผ้าบาติก โดยจัดอบรมให้แก่ผู้สนใจทั่วไป เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนาย ไพฑูรย์    ...

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าการสอบ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เงื่อนไขความสำเร็จ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การศึกษายุคพัฒนา, fnr building, fnr gbuilding, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แรงจูงใจ, โสธร เดชนครินทร์, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พยามยามให้ได้ ให้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หมดปัญหา เพียงคิดว่า, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี, นักบัญชี, disruptive, ข้อคิด, ความท้าทาย, ชีวิต, อุปสรรค, วัชรินทร์, รุ่น 5, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทำเป็นทีม, ใช้ความเก่ง, กิจกรรม, รวมพล, อาลัย, พี่ช้าง, วัชรินทร์, 40 ปี, ม.อ., วิศวฯ, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ตรงเวลาสำคัญกับชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คิดถึงเรา คิดถึงแต่ดี, psuconnext, บาติก, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วราภรณ์ ชวพงษ์, สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา, ไพฑูรย์ แก้วทอน

ให้โอกาสตัวเอง จึงมีโอกาส

Sat, 18 Jul 2020 09:41:23 +0700

    คนมีค่าที่ใช้ความรู้ ความสามารถทำประโยชน์แก่ใคร ๆ ให้ใคร ๆ ให้ค่า และคนจะมีค่าต้องมีความรู้และสามารถใช้ได้ดีจริง   การจะมีความรู้ความสามารถ ต้องผ่านการเรียนรู้ ฝึกทำ ฝึกฝน จนสามารถทำได้ดี ที่เรียกว่ามีฝีมือ ที่สำคัญต้องแสดงออกด้วยการนำออกใช้งาน ทำงานจริง และยิ่งใช้ก็ยิ่งชำนาญ ยิ่งมีค่า สร้างคุณค่าได้มากขึ้น   แต่หากไม่นำความสามารถออกใช้ ก็เหมือนไร้ความสามารถที่ไม่มีใครเห็น ใครรู้ ความสามารถที่มียิ่งหายหด หมดค่า หมดโอกาสไป   การแสดงฝีมือ ความสามารถต้องให้โอกาสตัวเองด้วยการเรียนให้รู้จริง ทำให้ได้ดีจริง ใช้สร้างค่าทำประโยชน์ให้ใคร ๆ ได้จริง จึงเป็นที่รู้...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าการสอบ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เงื่อนไขความสำเร็จ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การศึกษายุคพัฒนา, fnr building, fnr gbuilding, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แรงจูงใจ, โสธร เดชนครินทร์, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พยามยามให้ได้ ให้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หมดปัญหา เพียงคิดว่า, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี, นักบัญชี, disruptive, ข้อคิด, ความท้าทาย, ชีวิต, อุปสรรค, วัชรินทร์, รุ่น 5, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทำเป็นทีม, ใช้ความเก่ง, กิจกรรม, รวมพล, อาลัย, พี่ช้าง, วัชรินทร์, 40 ปี, ม.อ., วิศวฯ, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ตรงเวลาสำคัญกับชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คิดถึงเรา คิดถึงแต่ดี, psuconnext, บาติก, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วราภรณ์ ชวพงษ์, สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา, ไพฑูรย์ แก้วทอน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ให้โอกาสตัวเอง

รางวัลแข่งขัน รางวัลชีวิต

Fri, 17 Jul 2020 12:36:27 +0700

      การแข่งขันคือการแสดงความสามารถที่ใครทำได้ดีกว่า ดีสุดคือผู้ชนะและได้รับรางวัลการแข่งขัน   การแสดงความสามารถได้ดีต้องมีความสามารถ ที่สำคัญคือต้องศึกษา เรียนรู้ พัฒนาความสามารถ สร้างสรรค์สิ่งที่ดี ดีกว่า ดีขึ้น   ทุกการแข่งขัน รางวัลที่ได้จะได้จำกัดคน จำกัดครั้งที่แข่งขัน แต่รางวัลชีวิตสามารถได้ไม่จำกัดคน ไม่จำกัดครั้ง และได้ตลอดไปที่มีการนำความสามารถไปใช้ และยิ่งใช้ก็ยิ่งพัฒนา มีค่ามากขึ้น   รางวัลชีวิตคือผลของการพัฒนาความสามารถ การเรียนรู้ พัฒนาตน แล้วนำไปใช้ในชีวิตได้ตลอดไป ที่ได้จากการเรียนรู้ ฝึกซ้อม ฝึกฝน ในการเตรียมตัวแข่งขัน รวมถึงระหว...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าการสอบ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เงื่อนไขความสำเร็จ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การศึกษายุคพัฒนา, fnr building, fnr gbuilding, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แรงจูงใจ, โสธร เดชนครินทร์, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พยามยามให้ได้ ให้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หมดปัญหา เพียงคิดว่า, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี, นักบัญชี, disruptive, ข้อคิด, ความท้าทาย, ชีวิต, อุปสรรค, วัชรินทร์, รุ่น 5, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทำเป็นทีม, ใช้ความเก่ง, กิจกรรม, รวมพล, อาลัย, พี่ช้าง, วัชรินทร์, 40 ปี, ม.อ., วิศวฯ, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ตรงเวลาสำคัญกับชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คิดถึงเรา คิดถึงแต่ดี, psuconnext, บาติก, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วราภรณ์ ชวพงษ์, สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา, ไพฑูรย์ แก้วทอน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ให้โอกาสตัวเอง, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, รางวัลแข่งขัน รางวัลชีวิต

ฝันให้ใหญ่หมายถึง

Wed, 15 Jul 2020 08:17:13 +0700

          ฝันคือสิ่งที่ปรารถนา ทั้งหน้าที่การงาน การยอมรับเชื่อถือ การมีครอบครัวที่ดี รวมถึงทรัพย์สินเงินทอง   การจะมีหน้าที่การงานที่ดี เป็นที่ยอมรับนับถือ ต้องเป็นที่มีความรู้ความสามารถที่มากและหลากหลายที่ทำงานสร้างค่า ช่วยสรรสร้างประโยชน์แก่ใคร ๆ ได้ดี จึงสร้างค่าสร้างทรัพย์สินเงินทองได้   การมีฝันที่ยิ่งใหญ่ต้องสร้างฝันให้ใหญ่ คือ ต้องเรียนรู้ พัฒนาความสามารถให้มาก ให้หลากหลาย ต้องฝึกฝนติดตามความก้าวหน้าให้ทันสมัย ทันเทคโนโลยีให้แข่งขันได้คือใช้เทคโนโลยีให้ดี ให้ทันตามความต้องการของใคร ๆ   ฝันให้ใหญ่จึงไม่ใช่แค่การฝัน แต่คือการพัฒนาส...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าการสอบ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เงื่อนไขความสำเร็จ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การศึกษายุคพัฒนา, fnr building, fnr gbuilding, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แรงจูงใจ, โสธร เดชนครินทร์, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พยามยามให้ได้ ให้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หมดปัญหา เพียงคิดว่า, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี, นักบัญชี, disruptive, ข้อคิด, ความท้าทาย, ชีวิต, อุปสรรค, วัชรินทร์, รุ่น 5, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทำเป็นทีม, ใช้ความเก่ง, กิจกรรม, รวมพล, อาลัย, พี่ช้าง, วัชรินทร์, 40 ปี, ม.อ., วิศวฯ, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ตรงเวลาสำคัญกับชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คิดถึงเรา คิดถึงแต่ดี, psuconnext, บาติก, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วราภรณ์ ชวพงษ์, สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา, ไพฑูรย์ แก้วทอน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ให้โอกาสตัวเอง, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, รางวัลแข่งขัน รางวัลชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ฝันให้ใหญ่หมายถึง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ.ย้ำ กรณีนำสัตว์ใหญ่มารักษา ให้ติดต่อล่วงหน้าเพื่อวางแผนการรักษา

Tue, 14 Jul 2020 11:36:37 +0700

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 รศ.สพ.ญ.อุษา เชษฐานนท์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ น.สพ.กรฤต จันเนียม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ดร.น.สพ.วิชญะ ทองตะโก อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้คำแนะนำการนำสัตว์มาเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสัตว์และโรงพยาบาลปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “โดยขอให้ผู้ที่จะนำสัตว์ใหญ่มาทำการรักษาได้ติดต่อประสานล่วงหน้าก่อนที่จะนำสัตว์มาเพื่อจะได้ทราบความพร้อมของเครื่องมือที่จะทำการรักษา”ที่ โทร.0 7428 9607             รศ.สพ.ญ.อุษา เชษฐานนท...

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าการสอบ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เงื่อนไขความสำเร็จ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การศึกษายุคพัฒนา, fnr building, fnr gbuilding, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แรงจูงใจ, โสธร เดชนครินทร์, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พยามยามให้ได้ ให้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หมดปัญหา เพียงคิดว่า, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี, นักบัญชี, disruptive, ข้อคิด, ความท้าทาย, ชีวิต, อุปสรรค, วัชรินทร์, รุ่น 5, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทำเป็นทีม, ใช้ความเก่ง, กิจกรรม, รวมพล, อาลัย, พี่ช้าง, วัชรินทร์, 40 ปี, ม.อ., วิศวฯ, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ตรงเวลาสำคัญกับชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คิดถึงเรา คิดถึงแต่ดี, psuconnext, บาติก, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วราภรณ์ ชวพงษ์, สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา, ไพฑูรย์ แก้วทอน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ให้โอกาสตัวเอง, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, รางวัลแข่งขัน รางวัลชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ฝันให้ใหญ่หมายถึง, psuconnext, วราภรณ์ ชวพงษ์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, โรงพยาบาลปศุสัตว์, โรงพยาบาลสัตว์, รักษาสัตว์ใหญ่

การสร้างค่าให้ตนเอง

Mon, 13 Jul 2020 08:56:58 +0700

            ทุกคนมีค่าต้องทำหน้าที่ให้เต็มที่ ให้ดี ให้ได้ดี ให้เป็นประโยชน์แก่ใคร ให้ใคร ๆ อยากได้   คนมีค่าลดลงเพราะไม่ทำหน้าที่ตนให้ดี ในการเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียน หนีเรียน ผลการเรียนย่อมไม่ดี มีปัญหาที่มีความรู้ไม่เพียงพอ ด้อยความสามารถ ทำให้ทำอะไรไม่ได้ ตั้งแต่การทำข้อสอบ การสมัครงาน จนถึงตกงาน เพราะไม่ทำหน้าที่การเรียนให้เต็มที่ ทำให้ผลการรียนไม่ดี มีความรู้ ความสามารถน้อย   การทำงานก็เช่นกัน เมื่อทำงานไม่เต็มที่ งานก็มีปัญหา ทำอะไรกับใครก็ไม่มีใครเชื่อถือ ทำให้หน้าที่การงานไม่เจริญก้าวหน้า ทำการค้าก็ไม่มีใครอยากซื้อขายด้วย ไม่มีใครอยา...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าการสอบ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เงื่อนไขความสำเร็จ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การศึกษายุคพัฒนา, fnr building, fnr gbuilding, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, แรงจูงใจ, โสธร เดชนครินทร์, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พยามยามให้ได้ ให้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หมดปัญหา เพียงคิดว่า, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี, นักบัญชี, disruptive, ข้อคิด, ความท้าทาย, ชีวิต, อุปสรรค, วัชรินทร์, รุ่น 5, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทำเป็นทีม, ใช้ความเก่ง, กิจกรรม, รวมพล, อาลัย, พี่ช้าง, วัชรินทร์, 40 ปี, ม.อ., วิศวฯ, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ตรงเวลาสำคัญกับชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คิดถึงเรา คิดถึงแต่ดี, psuconnext, บาติก, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วราภรณ์ ชวพงษ์, สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา, ไพฑูรย์ แก้วทอน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ให้โอกาสตัวเอง, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, รางวัลแข่งขัน รางวัลชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ฝันให้ใหญ่หมายถึง, psuconnext, วราภรณ์ ชวพงษ์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, โรงพยาบาลปศุสัตว์, โรงพยาบาลสัตว์, รักษาสัตว์ใหญ่, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การสร้างค่าให้ตนเอง สร้างค่าให้ตนเอง ทุกคนมีค่าต้องทำหน้าที่ให้เต็มที่ ให้ดี ให้ได้ดี ให้เป็นประโยชน์แก่ใคร ให้ใคร ๆ อยากได้ คนที่มีค่าลดลงพราะไม่ทำหน้าที่ตนให้ดี ในการเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียน หนีเรียน ผลการเรียนย่อมไม่ดี มีปัญหาที่มีความรู้ไม่เพียงพอ ด้

Knowledge Management Of Academic Services Office