ยินดีต้อนรับเข้าสู่->เครือข่ายการพัฒนาชุมชนภาคใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการพัฒนาชุมชนภาคใต้
     แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองคอหงส์
     แผนพัฒนาของเทศบาลนครหาดใหญ่
     แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา
     การบริการวิชาการและการวิจัยสู่ชุมชนในภาคใต้

โครงการบริการวิชาการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แบบเก็บค่าลงทะเบียน โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
 • ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ (ฝ่ายบริการวิชาการ : ก.ค.51)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการไบโอดีเซลรุ่น 8 (สถานวิจัยและพัฒนาพลังงาน : พ.ค.51)
 • โครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า : เม.ย.-พ.ค.51)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการไบโอดีเซลรุ่น 7 (สถานวิจัยและพัฒนาพลังงาน : มี.ค.51)
 • ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 2/2551 (ฝ่ายบริการวิชาการ : มี.ค.- เม.ย.51)
 • ผู้ควบคุมระบบป้องกันมลพิษทางน้ำ (ฝ่ายบริการวิชาการ : ก.พ.51)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการไบโอดีเซล รุ่น 4 (สถานวิจัยและพัฒนาพลังงาน : ม.ค.51)
 • ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 1/2551(ฝ่ายบริการวิชาการ : พ.ย.- ธ.ค.50)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการไบโอดีเซล รุ่น 6 (สถานวิจัยและพัฒนาพลังงาน : ต.ค.50)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการไบโอดีเซล รุ่น 5 (สถานวิจัยและพัฒนาพลังงาน : ส.ค.50)
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำรวจและประเมินผลเสถียรภาพหน้าเหมืองเบื้องต้น (ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ : ส.ค.50)
 • โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์สำหรับวิศวกรเหมืองแร่และวิศวกรวัสดุ (ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ : ก.ค.50)
 • บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) (ฝ่ายบริการวิชาการ : มิ.ย.50)
โครงการบริการวิชาการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในลักษณะการว่าจ้าง
 • โครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า : ต.ค.51)
 • การเสวนาแผนแม่บท ICT (NECTEC) (ฝ่ายบริการวิชาการ : ส.ค.51)
 • การทบทวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ (ฝ่ายบริการวิชาการ : ก.ค.-ส.ค.51)
 • แนวทางการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (ฝ่ายบริการวิชาการ : มิ.ย.51)
 • จิตบริการกับการทำงาน (ฝ่ายบริการวิชาการ : มิ.ย.51)
 • หลักการฆ่าเชื้ออาหารกระป๋องด้วยความร้อนสูง (ฝ่ายบริการวิชาการ : พ.ค.51)
 • การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (ฝ่ายบริการวิชาการ : พ.ค.51)
 • ระบบ ISO 9001(ฝ่ายบริการวิชาการ : พ.ค.51)
 • กิจกรรมสัมพันธ์ แนวคิดในการทำงานเชิงบวกและการทำงานเป็นทีม (ฝ่ายบริการวิชาการ : พ.ค.51)
 • การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA)(ฝ่ายบริการวิชาการ : พ.ค.51)
 • การเจรจาต่อรอง (ฝ่ายบริการวิชาการ : พ.ค.51)
 • โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 20 (ฝ่ายบริการวิชาการ : เม.ย.-มิ.ย.51)
 • 5ส. กับการปรับปรุงประสิทธิภาพ (ฝ่ายบริการวิชาการ : เม.ย.51)
 • โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (NSC2009)(ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : เม.ย.51- มี.ค.52)
 • แนวทางในการทำงานเชิงบวกและการทำงานเป็นทีม ฝ่ายบริการวิชาการ : ก.พ.51)
 • โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 19 ฝ่ายบริการวิชาการ : ก.พ.- เม.ย.51)
 • โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 18 (ฝ่ายบริการวิชาการ : ม.ค.- มี.ค.51)
 • โครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 132 (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า: ต.ค.50)
 • โครงการสัมมนาข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 (ฝ่ายบริการวิชาการ : ก.ย.50)
 • โครงการสัมมนาข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ์ รุ่นที่1(ฝ่ายบริการวิชาการ : ก.ย.50)
 • โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 17 (ฝ่ายบริการวิชาการ : ก.ค.- ก.ย.50)
 • โครงการสร้างบริกรธุรกิจ (Service Provider)ประเภทบริการข้อมูลเบื้องต้นสำหรับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน รุ่นที่ 1-3(ฝ่ายบริการวิชาการ : ม.ค.- ต.ค.50)
 • โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 (NSC2008)(ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : เม.ย.50-พ.ค.51)
 • โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 16 (ฝ่ายบริการวิชาการ : มี.ค.- ก.ย.50)
 • โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 15 (ฝ่ายบริการวิชาการ : มี.ค.- ก.ค.50)
โครงการบริการวิชาการ การศึกษา สำรวจ การวางแผน การจัดการ โครงการบริการวิชาการ การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
การศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดล้อม
 • จัดทำยกร่าง ROADMAP การพัฒนาเทคโนโลยีและโครงข่าย อุตสาหกรรม การผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมในประเทศไทย (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : ก.ค.-ก.ย.51)
 • โครงการศึกษาประยุกต์ใช้ตัวแบบหน่วยสืบสวนอุบัติเหตุจากการขนส่งและจราจรเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ(พื้นที่ศึกษา :ภาคใต้) (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา : เม.ย.51-ม.ค.52)
 • ศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จ.พัทลุง (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา : เม.ย.-พ.ย.51)
 • โครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก (Energy Saving for Small Enterprise : ES for SE) ในจังหวัด ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล : ม.ค.-ก.ย.51)
 • โครงการศึกษาการปรับปรุงระบบผลิตและการก่อสร้างถึงเก็บน้ำสำรอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา : พ.ย.50-ม.ค.51)
 • โครงการการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศไทย (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : ก.ย.50-ก.ค.51)
 • โครงการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะสภาพความเสียหายของทางพื้นที่ภาคใต้ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา : ก.ค.-ก.ย.50)
 • โครงการศึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อการการพาณิชย์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว จ.สตูล (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา : ก.ค.-ก.ย.50)
 • ศึกษาออกแบบระบบระบายน้ำ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลคลองแห จังหวัดสงขลา (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา : มิ.ย.50-พ.ค.51)
 • โครงการการให้บริการดูแลระบบประเมินการสอนของมหาวิทยาลัยฯ (ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ : มิ.ย.50-พ.ค.51)
 • โครงการสำรวจข้อมูลปริมาณและลักษณะสมบัติน้ำเสีย เทศบาลเมืองบ้านพรุ จ.สงขลา (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา : มิ.ย.-ก.ค.50)
 • โครงการที่ปรึกษาทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (บ.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จก.) (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : มี.ค.-ธ.ค.50)
 • โครงการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศไทย (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : ม.ค.50-ม.ค.51)
 • โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตพลังงานทดแทนไบโอดีเซล จ.สุราษฎร์ธานี (ก.พ.49-ก.พ.51)
 • โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตไบโอดีเซลในเชิงพาณิชย์ จ.กระบี่ (สถานวิจัยและพัฒนาพลังงาน : พ.ย.48-พ.ย.50)
 • โครงการศึกษามูลค่าอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา : ส.ค.48-ส.ค.50)
 • โครงการสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมขนาดใหญ่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น) (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา : ส.ค.51-ก.พ.52)
 • โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ เพื่อก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น ที่ร่องน้ำปากตะโก จังหวัดชุมพร (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา : พ.ค.51-พ.ค.52)
 • โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ เพื่อก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำคลองจมูกโพรง (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา : พ.ค.51-พ.ค.52)
 • โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านหัวแหลม(ฝั่งกระโจม) (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา : พ.ค.51-ม.ค.52)
 • โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าจ่ายขนานเข้าระบบจำหน่าย อ.สทิงพระ จ.สงขลา (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา : ธ.ค.50-มิ.ย.51)
 • โครงการสำรวจเพื่อการจัดการทรัพยากรธรณีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (กรณีสำรวจธรณีเคมีและสภาพตะกอนในลุ่มน้ำทะเลสาบ) (ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ : มิ.ย.50-ม.ค.51)
 • โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรา บริษัท โรงโม่หินสมนึก สงขลา (ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ : พ.ค.-มิ.ย.50)
 • ศึกษาผลกระทบโครงการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง (ยกเลิกโครงการแล้ว 31/มี.ค./51(ภาควิชาวิศวกรรมโยธา : ธ.ค.49-มี.ค.51)
 • โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง (หจก.ชุติวรรณ) (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา : ธ.ค.49-ก.ค.51)
 • โครงการศึกษาผลกระทบด้านวิทยาศาสตร์การทำเหมืองหินอุตสาหกรรมต่อโบราณภาพเขียนสี จ.ยะลา (ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ : ส.ค.49-ก.ค.50)

 

โครงการบริการวิชาการ บริการ วางแผน ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์และผลิต
 • โครงการการพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลสู่มาตรฐานปรับปรุงขบวนการผลิต ในเฟส 2(จังหวัดกระบี่) (สถานวิจัยและพัฒนาพลังงาน : ก.ย.51-มี.ค.52)
 • โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซล ขนาด 50,000 ลิตร/วัน บริษัท ฟีเทค จำกัด (สถานวิจัยและพัฒนาพลังงาน : ก.ค.51-ก.ค.52)
 • โครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ และการตลาด(Consultancy Fund)บริษัท ไทยฟิล คลีนรูม เทคโนโลยี จำกัด (ฝ่ายบริการวิชาการ : ก.พ.-ต.ค.51)
 • โครงการจัดทำอุปกรณ์ควบคุมการถ่ายเอกสารพร้อมซอฟต์แวร์ (โรงเรียนแสงทองวิทยา)(ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : ม.ค.51)
 • โครงการออกแบบระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเหมืองหิน (ฝ่ายบริการวิชาการ : ม.ค.51)
 • ที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรในกระบวนการหีบน้ำมันปาล์มและโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรในกระบวนการเก็บเกี่ยวและขนถ่ายทะลายปาล์ม (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ : ธ.ค.50)
 • พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต ด้านการผลิต การบัญชี และการตลาด รุ่นที่ 3 (MDICP ภูมิภาค รุ่นที่ 3) (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ : ธ.ค.50-ส.ค.51)
 • โครงการการพัฒนาสื่อความรู้ความรักและความหวงแหนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 2551 (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา : ธ.ค.50-ก.ย.51
 • โครงการปรับปรุงระบบประปา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา : พ.ย.50-พ.ค.51)
 • ที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการออกแบบและร่วมพัฒนาก่อสร้างโรงงานไบโอดีเซล บริษัท สตาร์พลายวู้ด จำกัด (ยกเลิกโครงการแล้วเนื่องจากไม่ได้รับการติดต่อ)(สถานวิจัยและพัฒนาพลังงาน : ต.ค.50)
 • โครงการบริการจัดทำอุปกรณ์ควบคุมการถ่ายเอกสารพร้อมซอฟต์แวร์ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด(ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : มิ.ย.50)

 

 • โครงการศึกษาออกแบบระบบระบายน้ำ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต สำหรับสำนักงานเทศบาลเมืองคลองแห (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา : มิ.ย.50-ม.ค.51)
 • โครงการออกแบบกลุ่มอาคารเรียนรวมและกิจกรรม เขตการศึกษาภูเก็ต(ภาควิชาวิศวกรรมโยธา : มิ.ย.-ธ.ค.50)
 • โครงการการพัฒนาสื่อความรู้ความรักและความหวงแหนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 2550(ภาควิชาวิศวกรรมโยธา : เม.ย.-ก.ย.50)
 • โครงการศึกษาและจัดทำแผนผังระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาลขั้นพื้นฐานเทศบาลเมืองสิงหนคร (มิ.ย.-ก.ย.)(ภาควิชาวิศวกรรมโยธา : มี.ค.50-พ.ค.51)
 • พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต ด้านการผลิต การบัญชี และการตลาด รุ่นที่ 2 (MDICP ภูมิภาค)(ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ : มี.ค.-ต.ค.50)
 • โครงการพัฒนาคอร์สแวร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครือข่าย : วิศวกรรมเครือข่ายสื่อผสม(ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : ม.ค-พ.ย.50)
 • ความร่วมมือโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซล กับ NamhungConstruction Co., Ltd. (ก.ค.-ก.ย.)ประเทศเกาหลี(สถานวิจัยและพัฒนาพลังงาน : ม.ค.50-ม.ค.52)
 • โครงการที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมการผลิตการใช้ไบโอดีเซลในระดับชุมชน(กลุ่มที่ 4)(ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล : ก.ย.49-มิ.ย.50)
©2008 ENG-PSU. All Rights Reserved
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์