<< เมนูหลัก >>
 
 
<< ข่าว >>
 
 
<< Download >>
 
 
<<เครือข่ายโครงการ iTAP >>

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP)
    โครงการ iTAP เปิดรับสมัคร SMEs ไทย ที่มีความประสงค์จะพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดการของเสียต่างๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคขั้นต้น โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะให้แนวทางการแก้ปัญหา และพัฒนาธุรกิจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  และได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน 50% ของงบประมาณโครงการ (ภายในวงเงิน 500,000 บาท) ในหมวดค่าตอบแทน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ของที่ปรึกษา  ค่าวิเคราะห์ทดสอบ ค่าวัสดุ และครุภัณฑ์ในการทำเครื่องต้นแบบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิชนันท์ ,คุณพจนีย์ ,คุณดุลชาติ 
โทร.0-7428-7053  ฝ่ายบริการวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข่าวกิจกรรม iTAP
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกฤทธิรา รัตนวิไล (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ
ประจำ) แนะนำโครงการ ITAP ระหว่างการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2551 ของสมาคม
น้ำยางข้นไทย ณ ห้องสงขลา โรงแรม เจ.บี.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันศุกร์ที่
31 ตุลาคม 2551
ภายในงานๅ"วันนักวิจัย ม.อ. ประจำปี 2551" การแสดงผลงานและแนะนำโครงการ iTAP ในงาน"วันนักวิจัย ม.อ. ประจำปี 2551" วันจันทร์ ที่ 16 มิถุนายน 2551 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แนะนำโครงการให้กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล

สัมมนาเรื่อง “Software Process Improvement with TQS by ISO/IEC 15504”
ณ ห้องประชุมมงคลสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 

อ่านข่าวทั้งหมด...
ภาพกิจกรรม
เสาะหาเทคโนโลยี 4th BIOMASS-ASIA WORKSHOP 19-24 NOV 2007 MALAYSIA
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ฝ่ายบริการวิชาการคณะวิศวะกรรมศาสตร์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
Copyright © ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0-7428 7087-9, 0-7428 7054,โทรสาร 0-7445 9399